"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: ,มาช้าดีกว่าไม่มา 1 ก.พ 58 กับ kma
 
 7331

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
24 มกราคม 2015, 13:54:52น.
งวดนี้วางแค่นี้ก็พอเนาะเพราะไม่มีเวลาสรุปเลยละกัน

สรุปบน
 หลักร้อย        246
 หลักสิบ         589
 หลักหน่วย    248
2 บน
 52  54  58
82  84  88
92  94  98
3ตัว
252  254  258  282  284  288  292  294  298
452  454  458  482  484  488  492  494  498
652  654  658  682  684  688  692  694  698
ดึงเด่น 298 682


สรุป
ล่าง
สิบล่าง      07
หน่วยล่าง 27
2ล่าง  02  07  72  77
ดึงเด่น 02  72


ครบล่าง


1.866-95>5 9 2 8 3 0 4 6 7 1
2.406-26>2 6 5 4 7 0 3 8 9 1
3.297-52>2 5 0 3 7 1 8 4 6 9
4.523-20>0 2 4 1 7 9 8 5 6 3
5.198-18>1 8 5 4 9 3 7 6 0 2
6.920-95>5 9 0 4 6 7 8 3 1 2
7.477-39>3 9 4 7 0 2 5 6 8 1
8.728-45>4 5 2 1 3 6 9 7 8 0
9.391-82>2 8 0 1 6 9 3 5 7 4
10.842-91>1 9 8 2 6 5 7 0 3 4
11.763-22>2 3 7 1 6 5 0 8 9 4
12.269-35>3 5 2 6 7 0 9 4 8 1
13.615-44>4 7 1 5 2 3 8 0 9 6
14.409-94>4 9 0 7 8 3 5 6 1 2
15.608-44>4 7 3 5 9 8 6 0 1 2
16.804-25>2 5 4 1 0 6 8 7 9 3
17.449-11>1 3 5 6 8 4 9 7 0 2
18.354-90>0 9 1 6 7 8 2 3 4 5
19.704-57>5 7 2 4 9 3 6 1 8 0
20.351-74>4 7 8 0 9 6 1 5 2 3
21.xxx-xx>2 4 8 5 7 9 1 3 6 0

สิบล่าง


1.518-79>4 3 5 2 0 6 8 9 1 7
2.064-08>7 3 2 6 1 4 8 5 9 0
3.562-69>8 1 4 9 5 0 2 3 7 6
4.470-62>5 7 8 9 0 1 2 3 4 6
5.501-29>8 9 5 7 6 3 0 4 1 2
6.418-31>5 6 0 7 8 1 4 9 2 3
7.727-38>4 2 0 1 5 8 9 6 7 3
8.373-51>8 1 3 4 9 0 2 6 7 5
9.900-60>5 1 3 8 9 0 4 7 2 6
10.050-11>0 5 3 4 8 2 6 7 9 1
11.590-50>8 2 3 0 1 4 7 9 6 5
12.877-28>6 8 1 4 3 0 5 9 7 2
13.997-07>2 3 8 9 5 6 7 1 4 0
14.143-79>8 5 2 1 3 4 0 6 9 7
15.025-58>9 6 8 4 0 1 2 3 7 5
16.343-28>8 3 5 7 0 4 6 9 1 2
17.694-63>0 4 8 1 3 7 2 5 9 6
18.500-15>2 4 5 7 3 8 0 6 9 1
19.443-43>2 8 6 3 9 0 1 5 7 4
20.524-72>4 9 0 1 6 2 3 5 8 7
21.358-00>3 4 6 1 7 8 9 2 0 5
22.981-08>1 5 2 3 8 9 6 4 7 0
23.566-66>5 3 8 0 4 7 1 2 9 6
24.257-09>7 1 4 6 9 2 5 3 0 8
25.241-37>6 2 0 4 7 1 8 5 9 3
26.433-52>0 1 6 7 2 4 3 8 9 5
27.688-53>6 3 1 7 0 4 9 2 8 5
28.846-86>5 0 2 1 7 9 3 6 4 8
29.458-07>2 7 8 1 3 4 6 9 5 0
30.125-56>9 6 0 3 4 7 8 1 2 5
31.489-90>4 2 5 6 7 1 3 8 0 9
32.673-69>2 5 0 8 9 3 7 1 4 6
33.905-51>3 2 0 1 4 7 9 6 5 8
34.996-86>2 1 5 9 7 0 3 4 6 8
35.435-82>2 6 1 7 9 0 4 3 5 8
36.327-20>6 8 7 0 1 3 5 4 9 2
37.123-05>6 9 2 7 4 8 1 5 3 0
38.684-63>9 1 8 0 2 3 5 7 4 6
39.882-14>3 7 4 2 6 9 5 8 0 1
40.289-60>7 4 0 1 8 9 2 3 5 6
41.804-47>0 7 8 9 5 1 2 3 6 4
42.925-28>0 1 3 5 6 4 9 7 8 2
43.795-27>4 0 6 9 8 3 7 1 5 2
44.767-79>2 3 4 5 8 9 1 6 0 7
45.072-48>2 6 9 0 1 5 8 3 7 4
46.902-52>8 2 1 9 6 7 3 4 0 5
47.149-95>8 4 6 1 2 3 0 5 7 9
48.245-01>6 3 4 1 5 7 8 9 0 2
49.318-35>4 7 1 9 0 6 8 2 5 3
50.404-79>5 6 3 1 4 8 9 0 2 7
51.866-95>0 6 3 4 7 8 2 1 5 9
52.406-26>7 1 3 8 0 6 9 4 5 2
53.297-52>8 6 0 3 4 7 9 1 2 5
54.523-20>1 8 0 5 3 4 6 7 9 2
55.198-18>4 3 9 2 6 7 8 0 5 1
56.920-95>1 5 6 2 7 0 3 4 8 9
57.477-39>9 6 7 1 2 0 4 5 8 3
58.728-45>5 1 0 2 3 6 7 8 9 4
59.391-82>3 5 2 4 9 0 1 6 7 8
60.842-91>1 5 6 7 8 0 3 4 2 9
61.763-22>5 3 1 9 7 0 4 6 8 2
62.269-35>4 1 2 6 0 5 7 8 9 3
63.615-44>3 8 0 1 2 7 9 6 4 5
64.409-94>5 7 0 1 2 3 4 6 8 9
65.608-44>9 0 3 6 1 2 8 5 7 4
66.804-25>6 4 1 3 5 0 7 8 9 2
67.449-11>8 6 3 5 9 0 2 4 1 7
68.354-90>6 8 2 5 0 4 7 1 3 9
69.704-57>6 4 7 9 3 8 2 0 1 5
70.351-74>1 3 2 9 5 6 0 4 8 7
71.xxx-xx>4 3 5 6 9 0 1 2 7 8

จากทั้งหมด 30 สูตร
4=16.67%(5) 3=13.33%(4) 5=13.33%(4) 6=13.33%(4) 9=10%(3)
0=6.67%(2) 1=6.67%(2) 2=6.67%(2) 7=6.67%(2) 8=6.67%(2)

สิบล่าง


1.866-95>1345689 Td |6791235 Td |9012467 Td |
2.406-26>5789023 Td |9024568 Td |7890245 Td |
3.297-52>7901245 Td |5680124 Td |5678023 Td |
4.523-20>4678912 Td |9024568 Td |1234689 Td |
5.198-18>1345689 Td |8913457 Td |9012467 Td |
6.920-95>9123467 Td |9024568 Td |8901356 Td |
7.477-39>5789023 Td |7802346 Td |1234689 Td |
8.728-45>4678912 Td |4579013 Td |3456801 Td |
9.391-82>8012356 Td |5680124 Td |3456801 Td |
10.842-91>9123467 Td |6791235 Td |4567912 Td |
11.763-22>5789023 Td |2357891 Td |1234689 Td |
12.269-35>6890134 Td |0135679 Td |5678023 Td |
13.615-44>9123467 Td |5680124 Td |9012467 Td |
14.409-94>4678912 Td |2357891 Td |8901356 Td |
15.608-44>2456790 Td |4579013 Td |1234689 Td |
16.804-25>0234578 Td |7802346 Td |5678023 Td |
17.449-11>7901245 Td |2357891 Td |1234689 Td |
18.354-90>6890134 Td |8913457 Td |8901356 Td |
19.704-57>5789023 Td |8913457 Td |7890245 Td |
20.351-74>0234578 Td |8913457 Td |2345790 Td |
21.xxx-xx>7901245    |2357891    |0123578    |

จากทั้งหมด 3 สูตร
1=100%(3) 2=100%(3) 5=100%(3) 7=100%(3) 0=66.67%(2)
3=66.67%(2) 8=66.67%(2) 9=66.67%(2) 4=33.33%(1) 6=0%(0)

หน่วยล่าง
1.518-79>1 7 0 5 8 2 3 6 4 9
2.064-08>3 4 2 0 6 9 1 5 7 8
3.562-69>5 1 3 6 7 0 4 2 8 9
4.470-62>4 8 1 0 5 6 7 3 9 2
5.501-29>0 2 3 4 6 7 8 1 5 9
6.418-31>6 7 2 3 5 0 4 9 1 8
7.727-38>7 5 6 3 1 2 0 4 9 8
8.373-51>7 2 5 8 3 0 4 9 6 1
9.900-60>1 3 5 9 2 6 7 4 0 8
10.050-11>4 0 3 8 2 5 6 7 1 9
11.590-50>2 3 1 4 6 5 7 8 9 0
12.877-28>1 6 7 3 4 0 2 5 9 8
13.997-07>4 2 8 9 3 5 6 0 1 7
14.143-79>2 4 7 0 1 3 5 8 6 9
15.025-58>3 7 1 4 0 6 9 5 2 8
16.343-28>6 9 3 1 5 0 2 7 4 8
17.694-63>0 1 7 6 2 4 5 8 9 3
18.500-15>6 3 9 1 2 7 8 0 4 5
19.443-43>9 4 1 0 7 2 5 8 6 3
20.524-72>9 0 1 6 3 4 5 8 7 2
21.358-00>1 2 3 4 6 8 5 7 9 0
22.981-08>0 9 1 2 5 6 7 3 4 8
23.566-66>1 5 8 0 2 3 4 9 7 6
24.257-09>7 8 2 3 4 5 6 1 0 9
25.241-37>9 0 4 6 8 2 3 5 1 7
26.433-52>1 0 5 3 6 7 4 8 9 2
27.688-53>1 9 5 6 8 7 2 4 0 3
28.846-86>2 4 5 3 8 9 1 7 0 6
29.458-07>1 8 0 4 2 3 6 9 5 7
30.125-56>0 5 1 2 4 7 8 3 9 6
31.489-90>8 2 5 9 1 4 3 6 0 7
32.673-69>0 2 4 5 1 8 7 3 6 9
33.905-51>7 8 5 0 4 6 2 9 1 3
34.996-86>7 2 4 8 1 5 9 0 3 6
35.435-82>9 1 8 3 6 7 0 5 2 4
36.327-20>1 5 2 4 6 9 3 7 8 0
37.123-05>0 2 3 9 6 8 1 4 5 7
38.684-63>9 4 6 7 0 1 2 5 8 3
39.882-14>8 9 3 0 1 6 7 2 5 4
40.289-60>7 2 3 4 5 9 1 6 8 0
41.804-47>6 2 5 8 4 0 1 3 9 7
42.925-28>0 6 7 1 3 5 2 9 4 8
43.795-27>5 6 8 1 0 2 9 3 4 7
44.767-79>5 4 8 3 7 0 6 1 2 9
45.072-48>3 0 2 1 4 5 7 9 6 8
46.902-52>5 6 0 4 8 3 7 1 9 2
47.149-95>0 9 1 2 3 7 8 4 6 5
48.245-01>8 3 5 7 9 0 6 4 2 1
49.318-35>6 7 8 2 3 0 1 4 9 5
50.404-79>3 0 1 5 4 7 8 2 6 9
51.866-95>4 9 0 2 8 6 3 7 1 5
52.406-26>3 2 4 1 7 9 8 0 5 6
53.297-52>9 6 7 8 5 0 1 3 4 2
54.523-20>7 5 2 3 6 8 9 1 4 0
55.198-18>6 0 2 1 7 9 3 5 4 8
56.920-95>4 8 2 0 1 6 7 3 9 5
57.477-39>3 5 0 2 7 1 4 6 8 9
58.728-45>3 0 4 8 1 2 6 9 7 5
59.391-82>6 0 1 3 4 5 7 8 9 2
60.842-91>6 7 9 2 3 4 0 5 8 1
61.763-22>4 7 8 0 6 9 1 5 3 2
62.269-35>0 2 4 8 1 3 6 7 9 5
63.615-44>0 6 8 3 1 9 2 7 5 4
64.409-94>7 1 0 6 8 2 5 3 9 4
65.608-44>2 6 8 5 9 0 1 3 7 4
66.804-25>9 3 7 8 0 1 2 4 6 5
67.449-11>9 3 2 4 8 5 6 7 0 1
68.354-90>3 1 4 8 6 7 9 2 5 0
69.704-57>6 8 9 1 2 4 0 5 3 7
70.351-74>8 0 1 7 5 6 9 3 2 4
71.xxx-xx>1 3 2 7 4 9 0 8 5 6

จากทั้งหมด 30 สูตร
1=16.67%(5) 3=16.67%(5) 2=13.33%(4) 7=13.33%(4) 4=10%(3)
9=10%(3) 0=6.67%(2) 8=6.67%(2) 5=3.33%(1) 6=3.33%(1)

แต้มล่าง

1.866-95[4]>2 1 7 9 0 5 6 3 8 4
2.406-26[8]>4 9 0 5 6 1 2 3 7 8
3.297-52[7]>0 5 1 8 9 3 2 4 6 7
4.523-20[2]>8 9 5 6 7 0 3 4 1 2
5.198-18[9]>1 2 7 0 6 4 5 8 3 9
6.920-95[4]>5 1 7 0 2 3 6 8 9 4
7.477-39[2]>0 3 1 7 4 5 6 9 2 8
8.728-45[9]>8 4 6 7 0 2 3 1 5 9
9.391-82[0]>8 9 1 5 2 3 4 6 0 7
10.842-91[0]>8 4 7 9 1 3 5 2 6 0
11.763-22[4]>0 5 9 3 6 7 1 8 2 4
12.269-35[8]>2 3 4 6 0 1 5 7 9 8
13.615-44[8]>0 1 2 3 5 6 4 7 8 9
14.409-94[3]>0 5 1 7 2 9 6 8 3 4
15.608-44[8]>5 6 0 3 4 7 1 9 2 8
16.804-25[7]>9 0 2 6 1 3 4 8 5 7
17.449-11[2]>3 1 4 5 6 7 8 0 9 2
18.354-90[9]>3 1 2 4 5 8 7 0 6 9
19.704-57[2]>0 5 3 4 7 6 8 9 1 2
20.351-74[1]>0 2 8 4 5 6 3 7 1 9
21.xxx-xx[?]>9 3 4 0 1 6 7 8 2 5

จากทั้งหมด 25 สูตร
9=24%(6) 3=16%(4) 4=12%(3) 0=8%(2) 1=8%(2)
6=8%(2) 7=8%(2) 8=8%(2) 2=4%(1) 5=4%(1)

แต้มล่าง2

1.866-95[4]>0 1 2 3 4 5 6 9 8 7
2.406-26[8]>2 3 4 5 6 7 8 0 1 9
3.297-52[7]>2 3 4 5 6 7 8 0 1 9
4.523-20[2]>0 1 2 3 4 6 9 5 7 8
5.198-18[9]>1 2 4 5 7 8 9 0 3 6
6.920-95[4]>1 2 3 4 5 6 7 9 8 0
7.477-39[2]>0 2 3 4 6 7 8 9 5 1
8.728-45[9]>0 1 2 4 5 6 9 3 7 8
9.391-82[0]>0 1 2 4 5 6 8 9 7 3
10.842-91[0]>0 1 3 5 6 8 9 2 4 7
11.763-22[4]>2 3 4 5 7 8 9 0 1 6
12.269-35[8]>1 2 3 4 5 6 8 0 7 9
13.615-44[8]>0 1 2 4 6 7 8 3 5 9
14.409-94[3]>0 1 3 4 7 8 9 2 5 6
15.608-44[8]>1 3 4 5 6 8 9 0 2 7
16.804-25[7]>2 3 4 5 6 7 8 0 1 9
17.449-11[2]>0 1 2 6 7 8 9 3 4 5
18.354-90[9]>0 1 2 3 7 8 9 4 5 6
19.704-57[2]>0 1 2 3 4 5 7 9 8 6
20.351-74[1]>0 1 2 6 7 8 9 3 4 5
21.xxx-xx[?]>0 1 2 3 5 7 8 4 6 9

จากทั้งหมด 3 สูตร
0=100%(3) 1=100%(3) 2=100%(3) 3=100%(3) 5=100%(3)
7=100%(3) 8=100%(3)
4=66.67%(2) 6=66.67%(2) 9=66.67%(2)แจกสูตร2ตัวมา1ตัวบน50สูตร
BBBP08,BBCH26,BBCM26,BBFH29,BBHR57,BBIS57,BBJJ49,BBLT09,BBMN04,BBMN46,
BBMU34,BBOT09,BBOT69,BBPS89,BCDG02,BCDJ34,BCEN05,BCFL89,BCFM68,BCGK02,
BCIK18,BCNT09,BCOS03,BCPT01,BCPT13,BCPT16,BDDS18,BDEH16,BDFJ09,BDGH07,
BDKO09,BDKP04,BDMN89,BDMO07,BDMO57,BDNN46,BDPP03,BDTU34,BEEF47,BEEP08,
BEFL39,BEFO38,BEGU58,BEIJ56,BEIJ69,BEIP08,BEJR49,BEMQ58,BENT19,BEQT28,


1.866-95>3 0 6 8 2 5 4 1 7 9
2.406-26>1 3 6 4 0 8 2 9 5 7
3.297-52>0 3 4 2 6 7 9 1 5 8
4.523-20>9 3 8 0 2 1 7 5 6 4
5.198-18>9 1 2 4 6 0 8 5 3 7
6.920-95>8 4 2 6 5 1 7 0 9 3
7.477-39>7 4 1 8 2 3 0 5 6 9
8.728-45>5 2 6 8 3 4 9 1 7 0
9.391-82>4 6 2 3 0 5 1 9 7 8
10.842-91>9 2 1 3 4 8 0 5 6 7
11.763-22>6 7 3 4 9 8 0 1 2 5
12.269-35>6 2 9 3 5 4 7 0 8 1
13.615-44>1 6 5 0 4 3 2 9 7 8
14.409-94>4 0 9 1 8 3 2 6 7 5
15.608-44>8 6 0 1 7 3 2 4 9 5
16.804-25>0 8 4 7 3 2 9 6 1 5
17.449-11>4 9 6 1 8 5 7 2 3 0
18.354-90>3 4 5 6 7 0 1 2 9 8
19.704-57>7 4 0 3 5 9 1 2 6 8
20.351-74>1 3 5 2 0 7 9 4 6 8
21.xxx-xx>6 0 7 2 4 8 3 1 9 5

จากทั้งหมด 50 สูตร
6=34%(17) 0=24%(12) 7=22%(11) 2=20%(10) 4=20%(10)
8=20%(10) 3=18%(9) 1=16%(8) 9=16%(8) 5=10%(5)

สิบหน่วยบนมาครบ


1.866-95>0 2 3 4 1 5 6 7 8 9
2.406-26>9 1 5 7 8 2 3 0 4 6
3.297-52>5 1 3 6 0 4 8 2 7 9
4.523-20>1 4 6 7 9 8 0 2 3 5
5.198-18>2 0 4 5 6 7 3 1 8 9
6.920-95>3 6 4 5 1 7 8 0 2 9
7.477-39>0 2 1 9 3 8 5 6 4 7
8.728-45>6 0 1 9 4 3 5 2 7 8
9.391-82>4 0 2 8 5 6 7 1 3 9
10.842-91>6 1 5 7 0 9 2 3 4 8
11.763-22>1 0 2 4 8 9 5 3 6 7
12.269-35>0 3 5 8 1 7 4 2 6 9
13.615-44>2 7 3 4 8 9 0 1 5 6
14.409-94>3 7 2 1 5 6 8 0 4 9
15.608-44>5 1 7 2 3 4 0 6 8 9
16.804-25>1 6 9 5 2 7 0 3 4 8
17.449-11>8 6 1 5 7 0 2 3 4 9
18.354-90>1 2 6 9 0 7 8 3 4 5
19.704-57>8 6 3 9 2 5 0 1 4 7
20.351-74>0 8 4 6 2 7 9 1 3 5
21.xxx-xx>4 0 3 5 6 7 1 2 8 9

จากทั้งหมด 20 สูตร
4=20%(4) 0=15%(3) 3=15%(3) 5=15%(3) 6=10%(2)
7=10%(2) 1=5%(1) 2=5%(1) 8=5%(1) 9=0%(0)

ดับสิบบน
1.846-86>3    |
2.458-07>2    |
3.125-56>1    |
4.489-90>6    |
5.673-69>4    |
6.905-51>4    |
7.996-86>0    |
8.435-82>9    |
9.327-20>9    |
10.123-05>7    |
11.684-63>3    |
12.882-14>3    |
13.289-60>0    |
14.804-47>6    |
15.925-28>3    |
16.795-27>7    |
17.767-79>1    |
18.072-48>9    |
19.902-52>5    |
20.149-95>2    |
21.245-01>5    |
22.318-35>5    |
23.404-79>9    |
24.866-95>3    |
25.406-26>5    |
26.297-52>4    |
27.523-20>7    |
28.198-18>1    |
29.920-95>5    |
30.477-39>1    |
31.728-45>0    |
32.391-82>5    |
33.842-91>2    |
34.763-22>4    |
35.269-35>9    |
36.615-44>0    |
37.409-94>5    |
38.608-44>8    |
39.804-25>6    |
40.449-11>0    |
41.354-90>3    |
42.704-57>9    |
43.351-74>0    |
44.xxx-xx>1   |

หน่วยบน

1.866-95>3 5 2 4 8 0 1 6 7 9
2.406-26>0 4 2 7 8 1 3 5 6 9
3.297-52>8 0 1 2 3 9 4 5 6 7
4.523-20>2 6 0 1 5 3 4 7 8 9
5.198-18>7 0 2 4 9 1 3 5 6 8
6.920-95>4 9 5 6 8 0 1 2 3 7
7.477-39>8 9 4 6 0 1 2 3 5 7
8.728-45>6 2 0 5 1 3 4 7 8 9
9.391-82>7 9 2 3 6 0 1 4 5 8
10.842-91>8 0 4 5 7 1 2 3 6 9
11.763-22>1 4 5 6 7 8 9 0 2 3
12.269-35>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13.615-44>0 2 1 6 8 3 4 5 7 9
14.409-94>4 6 1 2 8 0 3 5 7 9
15.608-44>4 7 0 6 9 1 2 3 5 8
16.804-25>1 6 9 5 0 2 3 4 7 8
17.449-11>7 0 1 6 2 3 4 5 8 9
18.354-90>9 1 0 2 3 4 5 6 7 8
19.704-57>6 7 2 8 9 0 1 3 4 5
20.351-74>9 2 3 7 8 0 1 4 5 6
21.xxx-xx>1 2 0 4 7 3 5 6 8 9

ดับสิบหน่วยบน

1.590-50>7    |
2.877-28>0    |
3.997-07>2    |
4.143-79>9    |
5.025-58>9    |
6.343-28>6    |
7.694-63>8    |
8.500-15>2    |
9.443-43>0    |
10.524-72>3    |
11.358-00>6    |
12.981-08>2    |
13.566-66>9    |
14.257-09>3    |
15.241-37>5    |
16.433-52>9    |
17.688-53>2    |
18.846-86>0    |
19.458-07>9    |
20.125-56>0    |
21.489-90>3    |
22.673-69>2    |
23.905-51>8    |
24.996-86>3    |
25.435-82>6    |
26.327-20>4    |
27.123-05>1    |
28.684-63>0    |
29.882-14>4    |
30.289-60>0    |
31.804-47>1    |
32.925-28>8    |
33.795-27>4    |
34.767-79>4    |
35.072-48>0    |
36.902-52>9    |
37.149-95>3    |
38.245-01>7    |
39.318-35>0    |
40.404-79>7    |
41.866-95>9    |
42.406-26>4    |
43.297-52>6    |
44.523-20>6    |
45.198-18>6    |
46.920-95>1    |
47.477-39>9    |
48.728-45>1    |
49.391-82>7    |
50.842-91>7    |
51.763-22>8    |
52.269-35>8    |
53.615-44>7    |
54.409-94>5    |
55.608-44>4    |
56.804-25>9    |
57.449-11>2    |
58.354-90>2    |
59.704-57>1    |
60.351-74>4    |
61.xxx-xx>0   |

จากทั้งหมด 1 สูตร
0=100%(1) 1=0%(0) 2=0%(0) 3=0%(0) 4=0%(0) 5=0%(0) 6=0%(0) 7=0%(0) 8=0%(0) 9=0%(0)

,มาครบสิบหน่วยบน
234689


22  23  24  26  28  29
32  33  34  36  38  39
42  43  44  46  48  49
62  63  64  66  68  69
82  83  84  86  88  89
92  93  94  96  98  99

คัดเด่น
92  93  94  96  98  99แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กุมภาพันธ์ 2015, 10:53:18น. โดย kma


 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 2940
ตอบกลับ #1 24 มกราคม 2015, 14:08:29น.
ขอบคุณมากค่ะ +|p

 • พลังน้ำใจ: 311
ตอบกลับ #2 24 มกราคม 2015, 14:16:50น.
ขอบคุณค่ะ

 rc:  rc:  rc:

 +|p  พลัง

 • พลังน้ำใจ: 311
ตอบกลับ #3 24 มกราคม 2015, 14:18:50น.
 rc:  rc:  rc:

 +|p พลังใจ

 • พลังน้ำใจ: 3161
ตอบกลับ #4 24 มกราคม 2015, 15:03:41น.
 ty: +|p rc:

 • พลังน้ำใจ: 412
ตอบกลับ #5 24 มกราคม 2015, 15:19:55น.
 m|y m|y m|y m|y m|y m|y m|y m|y m|y m|y m|y m|y

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 364
ตอบกลับ #6 24 มกราคม 2015, 15:21:47น.
 y|o y|o y|o y|o
ขอบคุณมากค่ะ รวยๆๆจร้า

 • พลังน้ำใจ: 412
ตอบกลับ #7 24 มกราคม 2015, 15:22:08น.
คุณ kma ช่วยลงเลขเคลียร์สิบหน่วยบนหน่อยได้ไหมค๊ะ ขอบคุณค๊ะ P|P P|P P|P P|P P|P P|P P|P

อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • พลังน้ำใจ: 28200
ตอบกลับ #8 24 มกราคม 2015, 15:42:37น.
 +|pแวะมาให้กำลังใจครับ

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

 • พลังน้ำใจ: 8719
ตอบกลับ #9 24 มกราคม 2015, 15:42:53น.
งวดนี้วางแค่นี้ก็พอเนาะเพราะไม่มีเวลาสรุปเลยละกัน

สรุปบน
 หลักร้อย        246
 หลักสิบ         589
 หลักหน่วย    248
2 บน
 52  54  58
82  84  88
92  94  98
3ตัว
252  254  258  282  284  288  292  294  298
452  454  458  482  484  488  492  494  498
652  654  658  682  684  688  692  694  698
ดึงเด่น 298 682


สรุป
ล่าง
สิบล่าง      07
หน่วยล่าง 27
2ล่าง  02  07  72  77
ดึงเด่น 02  72 +|p go: ty:

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #10 24 มกราคม 2015, 15:50:21น.
คุณ kma ช่วยลงเลขเคลียร์สิบหน่วยบนหน่อยได้ไหมค๊ะ ขอบคุณค๊ะ P|P P|P P|P P|P P|P P|P P|P

สิบหน่วยบน   5814  จร้า

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 55659
ตอบกลับ #11 24 มกราคม 2015, 15:53:46น.

 S|d' สวัสดีค่ะคุณkma  ยินดีต้อนรับค่ะ
 ขอขอบคุณที่ท่านได้เสียสละเวลามาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับสมาชิก
ขอให้มีแต่ความโชคดี รวยเงิน รวยทอง สุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ

 rc: rc: rc: rc: rc:
คาถาหัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ   อา กะ สะ อุ   กะ สะ อุ อา   สะ อุ อา กะ
สวด 5 จบทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน จะบันดาลเงินทองและโชคลาภ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 55659
ตอบกลับ #12 24 มกราคม 2015, 16:00:00น.


กฎระเบียบข้อบังคับของเว็บ apichoke.net

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของทางเว็บเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ของทางเว็บ และข้อบังคับ พรบ.คอมพิวเตอร์

1.  ห้ามมิให้สมาชิกใช้คำพูดจาหยาบคาย หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือถ้อยคำดูหมิ่นบุคคลอื่น
2.  ห้ามมิให้สมาชิกโพสต์ภาพโป๊ลามก หรือภาพอันไม่ควรเผยแพร่ในทางสาธารณะ
3.  ห้ามโพสต์ตัวเลขหรือข้อความเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย เช่น หวยธกส. ออมสิน หวยหุ้นหรืออื่นๆ
4.  ห้ามโพสต์ข้อความ หรือโฆษณาด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อชักชวน เพื่อเรียกเก็บเงินสมาชิก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต
5.  ห้ามวางลิงค์เว็บหวยหรือเว็บอื่นใด วางอีเมล วางเบอร์โทรศัพท์ วางข้อความเพื่อติดต่อใน Face Book ในline ในSkipe ในU-Tube วางลิงค์และ/หรือข้อความอื่นใดก็ตาม ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นวาง เพื่อชักชวน เพื่อติดต่อผลประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ก่อนได้รับอนุญาต

6.  ห้ามประกาศในกระทู้ว่าจะให้เลขทางข้อความส่วนตัว(pm)โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวง พูดโอ้อวดเกินจริงอันอาจทำให้สมาชิกหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจนได้รับความเสียหาย
7. ห้ามทำการชักชวนสมาชิกให้ไปเว็บอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆก็ตาม

การลงโทษผู้ละเมิด
1.  ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน
2.  ลงโทษโดยล็อคหรือลบกระทู้
3.  ลงโทษโดยการแบนชั่วคราว
4.  ลงโทษโดยการแบนถาวร
5.  ลงโทษโดยการดำเนินคคดีตามกฎหมาย
     (กรณีความผิดร้ายแรง)

การลงโทษในข้อใดข้อหนึ่งขึ้นอยู่กับโทษหนักเบา
ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกข้อ 1 ก่อน

จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Webmaster
16 มิ.ย.51
แก้ไขเพิ่มเติม
27 ม.ค.56The rules and regulations on the web apichoke.net.
      To the activities of the Board as to the order. Members are asked to abide by the rules and regulations of the web and computer law.

1. Prohibit members use coarse language, Words cause others blasted. Or words downplay others.
2. Prohibited pornographic Forum Member posted. The image should not be released publicly.
3. Prohibited posted a message about illegal gambling such as Omsin lottery, TKS lottery, or any other illegal gambling.
4. Do not post or advertise in any way. To Persuade, charge members or for any personal gain prior permission.
5. Do not put a lottery web link, email or phone numbers or a link of any other site. by the self or to others. To Persuade, contact their benefits or any other benefits prior permission.
6. No declare to give the tip in private messages (pm) is strictly prohibited. This is to prevent fraud. Exaggerated melodrama that may make members believe that the victim had been damaged.
7. Do not invite forum member to the other Web for any hope of personal gain.

Any person transgress will be Punish by
1. Punished by admonition.
2. Punished by locking or Delete the posting.
4. Punished by a temporary ban
5. Punished by a permanent ban.
6. Punished by Legal proceedings to the law.
      (A serious offense).                ตามมาตรฐานการปักหมุด
มาตรฐานในการปักหมุดเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติ
                สำหรับท่านอาจารย์ให้เลขถูก
                บ้าน apichoke.net


         

1. เลขสองตัวบน-ล่าง ต้องให้ไม่เกิน 20 ชุดตรง 
 
33 - 34 - 35 - 36 - 37
43 - 44 - 45 - 46 - 47
53 - 54 - 55 - 56 - 57
63 - 64 - 65 - 66 - 67 
(รวม 20 ชุด)

1.1 ถ้ากลับตัวด้วยต้องลงเลขไว้ไม่เกิน 10 ชุด
83 - 84 - 85 - 86 - 87
93 - 94 - 95 - 96 - 97
(รวม 10 ชุด)

2. เลขสามตัวบน ให้ไม่เกิน 30 ชุดตรง สำหรับกรณีนี้อาจยืดหยุ่นได้ไม่เกิน 6 ชุด(รวม 36 ชุด)


2.1 กรณีเลขถูกสลับหลักรสน.ให้ได้ไม่เกิน 25 ชุด

ตัวอย่างเลขให้ตรงแต่ไปเข้าสลับหลักรสน. 25 ชุด

103-104-105-106-107
183-184-185-186-187
193-194-195-196-197
803-804-805-806-807
883-884-885-886-887
(รวม 25 ชุด)
เลขออก 178*78

3. เลขปักหลัก ต้องไม่เกินหลักละ 4 ตัว
    หลักร้อย     1-2-3-4
    หลักสิบ      1-2-3-4
    หลักหน่วย   5-6-7-8


              ออก 227*27*

3.1 กรณีถูก 2 หลัก ต้องเป็นหลักสิบ กับหลักหน่วยเท่านั้น

     ตัวอย่างเรียกว่าถูก 2 หลัก
      หลักร้อย     1-3-4-5
     หลักสิบ       1-2-3-4
     หลักหน่วย   5-6-7-8


เลขออก 227* 27กฏเกณฑ์ที่ทุกๆท่านควรรับทราบ  

1. เลขที่ลงไว้หลังหวยออกห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด ถ้ามีการแก้ไขถือว่าเป็นโมฆะ  ไม่ต้องปักหมุด เว้นแต่มีหลักฐานอ้างอิงในกระทู้ยืนยันว่าถูกจริง
2. ใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ใดให้เลขถูกควรกดอ้างถึง แล้วโพสต์ไว้ท้ายกระทู้พร้อมทั้งเน้นตัวสี หรือตัวใหญ่ เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ปักหมุดมองเห็นได้ง่าย
3. ในกรณีผู้ให้เลขถูกโดยมิใช่เจ้าของกระทู้ ต้องเป็นผู้อยู่และแชร์ข้อมูลร่วมกับท่านเจ้าของกระทู้เป็น   ประจำเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิตามมาตรฐานการปักหมุดข้อ1.-2.-3dararat
Webmaster
19/03/56
เรียนสมาชิกทุกท่านโปรดทราบ
หากมีอาจารย์หรือนักคำนวณท่านใด ได้โพสท์ในกระทู้ใดหรือส่งข้อความให้ทางPMแก่สมาชิก  ดังนี้
1) เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตัวเลขเด็ดตามที่ได้กล่าวอ้าง
2) แจกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อกลับ
3) วางลิ้งค์เวปหวย แทงหวย หรือการพนันทุกรูปแบบ

ขอความกรุณาสมาชิกโปรดแจ้งให้ทางทีมงานทราบทันที โดยการCopyกระทู้นั้นแล้วส่งมาให้ผู้ดูแลบอร์ดหรือทีมงานทางข้อความส่วนตัวหรือPMได้ตลอด24ช.ม.ครับ

          ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
                       MT14 
                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด    


คาถาหัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ   อา กะ สะ อุ   กะ สะ อุ อา   สะ อุ อา กะ
สวด 5 จบทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน จะบันดาลเงินทองและโชคลาภ

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 30020
ตอบกลับ #13 24 มกราคม 2015, 16:32:54น.

 +|p ให้กำลังใจครับ
...เดินไปข้างหน้าอย่างเหงาๆ  ดีกว่ากลับทางเก่าแล้วเจ็บปวด...

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 10155
ตอบกลับ #14 24 มกราคม 2015, 17:25:39น.
 go: +|p +|p

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59368
ตอบกลับ #15 24 มกราคม 2015, 18:57:58น.ทีมงานขอเชิญชวน สมาชิกบุคคลทั่วไป มาสมัครเป็นสมาชิกประจำ

เว็บ apichoke.net โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อ สมัครเป็นสมาชิก โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น


ท่านจะสามารถกดพลังน้ำใจมอบให้ อาจารย์ ท่านผู้ให้ข้อมูล
       เพื่อเป็นกำลังใจในการคิด คำนวณตัวเลขให้ท่านได้ร่ำรวยเงินทุกงวดท่านสามารถตั้งกระทู้สอบถาม แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลเลขเด่น-เลขดับ
        ที่ท่านต้องการได้ จากทีมงาน อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล และเพื่อนๆ สมาชิกที่ทราบ


ท่านสามารถตอบกระทู้ทักทาย ให้กำลังใจอาจารย์ผู้ให้ข้อมูล เพื่อนๆ สมาชิก และทีมงาน
        เสมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันสรุป และร่ำรวยเงินไปด้วยกัน


ท่านสามารถดูข้อมูลที่โพสท์ไว้ล่าสุด และดูย้อนหลังจากอาจารย์ผู้ให้ข้อมูล
หรือเพื่อนๆ สมาชิก ที่โพสท์ข้อมูลไว้ได้ทันที โดยไม่ต้องค้นหาให้เสียเวลา


ท่านเองจะได้รับพลังน้ำใจจากอาจารย์ผู้ให้ข้อมูล ทีมงาน
และเพื่อนๆ สมาชิก ที่มอบให้ท่านด้วยเช่นกันหากท่านนำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ สถิติเดินดี ถูกรางวัลบ่อย 
ท่านจะมีโอกาสได้รับการเสนอเป็นอาจารย์ประจำเว็บ หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน
 ::) สมัครเป็นสมาชิกกับเราเดี๋ยวนี้เลยซิครับ
ท่านจะได้เห็น ได้รับข้อมูลที่มากกว่า สมาชิกทั่วไปแน่นอน
  rc:

<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59368
ตอบกลับ #16 24 มกราคม 2015, 18:58:10น.สิ่งหนึ่ง ที่เราตอบแทนน้ำใจของอาจารย์ ท่านผู้ให้ได้

คือ
กดมอบพลังน้ำใจ และคำขอบคุณ

ทีมงานอยากให้สมาชิกทุกท่าน กดพลังน้ำใจ โพสท์กระทู้ ทักทาย ให้กำลังใจ ขอบคุณ

อาจารย์ท่านผู้ให้ ที่มีใจมหาศาลแบ่งปัน ให้ท่านได้ร่ำรวยมีเงิน ปลดหนี้ มีความสุข $|8 ty: ty: $|8

" ขอบคุณทุกท่านครับ "
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59368
ตอบกลับ #17 24 มกราคม 2015, 18:58:21น.
::)

  เรียนสำหรับสมาชิกที่ต้องการโพสต์กระทู้ ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลตัวเลข 

สอบถามข้อมูลจากอาจารย์ประจำห้องนี้  หรือในห้องหวยซอง

ไม่ยากเลยครับ เพียงเพื่อนสมาชิกคลิ๊กไปที่คำว่า " ตอบกระทู้ " ให้คลิ๊กตรงตอบกระทู้ครับ ไม่ใช่ตั้งกระทู้ใหม่ครับ ขอบคุณครับ

  ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ
เพียงกระทู้แรกที่เข้ามาทักทาย เราก็จะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไป<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

 • พลังน้ำใจ: 412
ตอบกลับ #18 24 มกราคม 2015, 19:22:42น.
คุณ kma ช่วยลงเลขเคลียร์สิบหน่วยบนหน่อยได้ไหมค๊ะ ขอบคุณค๊ะ P|P P|P P|P P|P P|P P|P P|P

สิบหน่วยบน   5814  จร้า

ขอบคุณมากค๊ะ

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 169
ตอบกลับ #19 24 มกราคม 2015, 19:28:15น.
 |g| |g|  ขอเด่นบน 30 สูตรด้วยจ้าขอบคุณล่วงหน้าจ้า   |g| |g|

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 4422
ตอบกลับ #20 24 มกราคม 2015, 19:35:48น.
 dc: dc: dc: y|o y|o y|o

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 2112
ตอบกลับ #21 24 มกราคม 2015, 19:55:05น.
ดีใจมากที่เห็นหน้า.

 • พลังน้ำใจ: 3425
ตอบกลับ #22 24 มกราคม 2015, 20:15:47น.
 {"e m|y m|y +|p +|p +|p
ขอบคุณค่ะ

 • พลังน้ำใจ: 2218
ตอบกลับ #23 24 มกราคม 2015, 21:46:55น.

ผู้ช่วย Webmaster *
 • พลังน้ำใจ: 185989
ตอบกลับ #24 24 มกราคม 2015, 22:53:39น. 

lao ออฟไลน์
 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 129
ตอบกลับ #25 25 มกราคม 2015, 02:48:39น.
 |jb |jb dc: dc:

 • พลังน้ำใจ: 12778
ตอบกลับ #26 25 มกราคม 2015, 02:49:49น.
 P|P P|P P|P P|P P|P P|P P|P +|p +|p +|p +|p +|p +|p

อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • พลังน้ำใจ: 28200
ตอบกลับ #27 25 มกราคม 2015, 03:48:34น.

 +|p

สมาชิกระดับอาจารย์ C6 *****
 • พลังน้ำใจ: 25495
ตอบกลับ #28 25 มกราคม 2015, 04:54:27น.
 +|p ty: ty: ty: |kk |kk |kk

ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 100948
ตอบกลับ #29 25 มกราคม 2015, 06:02:14น.
สวัสดีค่ะ
"ทำตัวเป็นไม่รู้อะไรซะบ้าง ก็จะมีโอกาสได้รู้อะไรอีกเยอะ
หากทำเป็นรู้ไปหมด อาจจะไม่ได้รู้อะไรอีกเลย" 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย