"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: ขอแบ่งปันเลขจากใจ 01/04
 
 6892

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 11492
17 มีนาคม 2015, 09:25:03น.
ขอให้เพื่อน ๆ สมช. โชคดีทุก ๆ ท่าน สูตรทุกสูตรมีผิด มีถูก ไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไร เลือกนำไปใช้อย่างมีสตินะค่ะ

------------------------------------------------------------------------------------------------
*** พิจารณาให้ดีก่อนนำไปใช้ สูตรจะเดินดีต่อหรือไม่ ไม่มีใครรู้ ควรเล่นอย่างมีสติ***
------------------------------------------------------------------------------------------------

 
=====================================================


  |ka ชุด สิบบน-T  
 
1 198-18     S    0 1 5 8 9 6 3 7 4 2
2 920-95     M   0 2 7 9 5 1 3 6 8 4
3 477-39     T   1 4 5 7 6 9 3 8 2 0
4 728-45     W   2 3 7 8 9 0 1 5 4 6
5 391-82     F   1 2 3 9 0 7 5 8 6 4
6 842-91     Sa  1 2 4 8 0 6 9 3 5 7
7 763-22     M   1 3 5 6 7 0 4 8 2 9
8 269-35     T   0 1 2 6 9 8 5 7 4 3
9 615-44    W   1 5 6 0 7 8 9 3 4 2
10 409-94   Th   0 3 4 6 9 1 2 8 7 5
11 608-44   Sa   0 7 9 2 5 6 3 4 8 1
12 804-25   S   0 1 2 4 5 9 6 3 8 7
13 449-11   M   0 2 4 7 6 9 3 5 8 1
14 354-90   T   1 2 3 5 6 9 0 8 4 7
15 704-57   T   0 1 4 2 3 5 9 7 8 6
16 351-74   F   2 5 7 9 0 3 4 6 8 1
17 537-79   S   3 5 0 2 4 7 9 6 1 8
18 864-90   M   2 4 6 8 0 1 5 7 3 9
19 237-34   S   3 4 7 9 0 6 1 5 8 2
20 151-92   M   1 2 5 9 0 3 6 8 7 4
21 xxx-xx ? W   0 2 7 9 3 8 4 6 5 1

=============================================================


ชุด สิบบน ชนสูตร สะเปะสะปะ
 
# เลข * วัน
1 608-44   Sa   0 9 6 7 2 3 5 4 8 1
2 804-25   S     0 2 5 9 1 4 6 8 3 7
3 449-11   M     4 7 0 2 9 6 3 5 8 1
4 354-90   T     1 2 3 5 6 8 9 0 4 7
5 704-57   T     0 1 3 4 2 5 7 8 9 6
6 351-74   F     2 9 5 7 0 3 4 6 8 1
7 537-79   S     3 0 5 7 2 4 6 9 8 1
8 864-90   M    6 8 0 2 4 1 7 3 5 9
9 237-34   S     3 4 7 0 9 5 6 1 8 2
10 151-92   M   1 2 0 5 9 3 6 7 8 4
11 xxx-xx ? W   2 9 0 3 7 4 6 8 5 1


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2015, 20:26:17น. โดย monday1510


สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 11492
ตอบกลับ #1 17 มีนาคม 2015, 09:27:55น.
 |la ชุด หน่วยบน-F  

1 198-18     S   1 8 9 0 2 7 5 6 3 4
2 920-95     M   0 2 9 7 1 3 5 6 8 4
3 477-39     T   4 7 0 2 9 3 6 1 8 5
4 728-45     W  2 3 7 8 0 9 6 1 5 4
5 391-82     F   1 3 9 2 4 5 8 7 6 0
6 842-91     Sa  1 2 4 8 3 6 9 0 5 7
7 763-22     M   3 5 6 7 8 9 0 1 2 4
8 269-35     T   2 6 9 4 5 0 8 7 3 1
9 615-44     W   1 5 6 8 2 4 7 3 0 9
10 409-94   Th   0 4 9 8 1 2 5 7 6 3
11 608-44   Sa   5 8 0 2 3 9 1 7 6 4
12 804-25   S    1 4 5 9 2 3 8 6 0 7
13 449-11   M   4 9 5 2 7 0 1 6 3 8
14 354-90   T   3 4 5 1 2 8 9 0 6 7
15 704-57   T   4 1 3 5 6 2 7 9 0 8
16 351-74   F   1 5 6 7 2 9 4 3 8 0
17 537-79   S   1 7 4 5 0 9 2 3 6 8
18 864-90   M   1 4 7 8 0 2 3 5 9 6
19 237-34   S   6 2 4 7 8 9 1 5 3 0
20 151-92   M   0 1 8 9 5 7 6 4 2 3
21 xxx-xx ? W   7 1 3 5 0 4 9 8 2 6


============================================================
หน่วยบน พี่ไม่ว่า -F  e|e

1 198-18   S   8 1 9 4 2 3 0 5 6 7
2 920-95   M   2 0 9 7 1 4 6 5 8 3
3 477-39   T   7 4 0 6 2 5 1 9 8 3
4 728-45   W   8 2 7 5 1 6 0 3 4 9
5 391-82   F   1 3 9 4 0 6 7 8 5 2
6 842-91   Sa   2 8 4 9 5 3 0 1 6 7
7 763-22   M   6 3 7 0 1 2 4 9 5 8
8 269-35   T   9 2 6 5 3 4 7 0 8 1
9 615-44   W   6 5 1 7 4 2 0 3 8 9
10 409-94   Th   9 0 4 1 3 7 2 6 8 5
11 608-44   Sa   8 7 1 9 6 0 3 2 5 4
12 804-25   S   8 0 4 7 1 5 9 2 3 6
13 449-11   M   9 4 1 8 3 7 2 0 6 5
14 354-90   T   5 4 2 3 8 6 7 1 0 9
15 704-57   T   7 4 0 1 3 9 5 6 2 8
16 351-74   F   3 1 5 4 8 0 2 6 9 7
17 537-79   S   3 2 5 7 0 6 1 4 8 9
18 864-90   M   8 6 4 9 1 5 7 2 3 0
19 237-34   S   3 7 2 4 6 0 8 9 5 1
20 151-92   M   8 0 1 7 3 2 9 6 4 5
21 xxx-xx ? W   3 0 1 6 4 9 5 8 2 7

=========================================================
ชุด แต้มสิบหน่วยล่าง-TFd  
# เลข * วัน
1 198-18    [9] S   2 7 1 6 8 0 4 5 3 9
2 920-95    [4] M   5 0 1 2 3 6 7 8 9 4
3 477-39    [2] T   0 3 7 1 5 9 6 2 4 8
4 728-45    [9] W   8 4 0 2 6 7 3 5 1 9
5 391-82    [ ] F   8 5 9 1 2 3 4 6 0 7
6 842-91    [ ] Sa   4 7 8 9 1 3 2 5 6 0
7 763-22    [4] M   0 9 5 3 6 7 8 1 2 4
8 269-35    [8] T   2 0 1 3 4 6 7 5 9 8
9 615-44    [8] W   2 3 1 5 0 4 6 7 8 9
10 409-94  [3] Th   0 5 1 7 9 2 6 8 3 4
11 608-44  [8] Sa   3 4 6 7 1 5 9 0 2 8
12 804-25  [7] S   9 0 2 4 6 1 3 5 8 7
13 449-11  [2] M   3 1 8 0 4 6 7 5 2 9
14 354-90  [9] T   3 2 5 8 1 4 7 0 6 9
15 704-57  [2] T   0 7 3 4 5 6 9 8 1 2
16 351-74  [1] F   2 4 5 6 0 3 8 7 1 9
17 537-79  [6] S   3 9 4 0 1 7 2 8 5 6
18 864-90  [9] M   0 5 1 2 4 3 6 7 8 9
19 237-34  [7] S   8 0 4 6 1 5 9 2 3 7
20 151-92  [1] M   7 3 4 8 0 5 2 6 1 9
21 xxx-xx ? W   0 2 6 7 1 3 4 8 9 5
 
=========================================================
ชุด แต้มสิบหน่วยล่าง-TFd  เทียบสูตร
 
# เลข * วัน
1 198-18  [9] S   7 5 3 6 0 1 4 8 2 9
2 920-95  [4] M   9 6 7 8 1 0 2 3 4 5
3 477-39  [2] T   1 6 7 0 3 4 5 2 8 9
4 728-45  [9] W   8 2 4 5 6 0 1 3 7 9
5 391-82  [ ] F   7 8 6 1 2 3 4 5 0 9
6 842-91  [ ] Sa   8 2 4 1 6 3 9 0 5 7
7 763-22  [4] M   3 0 7 1 2 5 4 6 8 9
8 269-35  [8] T   3 4 9 0 1 2 5 6 7 8
9 615-44  [8] W   0 4 5 7 9 1 2 6 3 8
10 409-94  [3] Th   1 2 9 0 6 4 5 3 7 8
11 608-44  [8] Sa   3 0 6 9 2 5 1 4 7 8
12 804-25  [7] S   5 9 4 1 2 6 0 3 7 8
13 449-11  [2] M   0 8 3 7 4 5 6 9 1 2
14 354-90  [9] T   2 1 0 3 4 6 7 8 5 9
15 704-57  [2] T   9 6 0 4 5 8 7 1 2 3
16 351-74  [1] F   6 2 3 0 4 5 7 8 9 1
17 537-79  [6] S   1 2 7 8 9 3 4 5 0 6
18 864-90  [9] M   6 7 0 2 1 3 4 8 5 9
19 237-34  [7] S   3 8 0 1 2 9 4 5 6 7
20 151-92  [1] M   6 0 2 7 8 4 9 1 3 5
21 xxx-xx ? W   3 4 7 0 1 2 9 5 6 8


  
สองสูตรชนแต้มล่างที่ 9 5 8
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2015, 13:58:16น. โดย monday1510

อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • พลังน้ำใจ: 28200
ตอบกลับ #2 17 มีนาคม 2015, 09:33:50น.
 +|p

 ่ja:

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 173
ตอบกลับ #3 17 มีนาคม 2015, 15:19:42น.
 cl;:ขอบคุณค่ะ y|o y|o

 • พลังน้ำใจ: 12371
ตอบกลับ #4 17 มีนาคม 2015, 15:22:34น.
 +|p et"' bs|
"ถ้าไม่เชื่อว่าคนล่องหนได้ ลองให้คนยืมเงินดูสิ..เงียบ

 • พลังน้ำใจ: 22611
ตอบกลับ #5 17 มีนาคม 2015, 15:51:25น.
 +|p k|k

 • พลังน้ำใจ: 12778
ตอบกลับ #6 17 มีนาคม 2015, 16:59:02น.
 j|a j|a j|a j|a j|a j|a +|p +|p +|p +|p

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 901
ตอบกลับ #7 17 มีนาคม 2015, 19:32:19น.
 +|p ้ha: ้ha: ้ha: ้ha: ้ha: ้ha:
กำลังใจครับอาจารย์

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #8 17 มีนาคม 2015, 20:34:51น.

ขอขอบคุณ  คุณmonday1510       จากทีมงานอภิโชคดอตเน็ท

ท่านมีน้ำใจมหาศาล แบ่งปันแก่เพื่อนสมาชิกบ้าน.net มีโชคดี ร่ำรวยเงิน 


<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #9 17 มีนาคม 2015, 20:35:09น.

กฎระเบียบข้อบังคับของเว็บ apichoke.net

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของทางเว็บเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ของทางเว็บ และข้อบังคับ พรบ.คอมพิวเตอร์

1.  ห้ามมิให้สมาชิกใช้คำพูดจาหยาบคาย หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือถ้อยคำดูหมิ่นบุคคลอื่น
2.  ห้ามมิให้สมาชิกโพสต์ภาพโป๊ลามก หรือภาพอันไม่ควรเผยแพร่ในทางสาธารณะ
3.  ห้ามโพสต์ตัวเลขหรือข้อความเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย เช่น หวยธกส. ออมสิน หวยหุ้นหรืออื่นๆ
4.  ห้ามโพสต์ข้อความ หรือโฆษณาด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อชักชวน เพื่อเรียกเก็บเงินสมาชิก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต
5.  ห้ามวางลิงค์เว็บหวยหรือเว็บอื่นใด วางอีเมล วางเบอร์โทรศัพท์ วางข้อความเพื่อติดต่อใน Face Book ในline ในSkipe ในU-Tube วางลิงค์และ/หรือข้อความอื่นใดก็ตาม ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นวาง เพื่อชักชวน เพื่อติดต่อผลประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ก่อนได้รับอนุญาต

6.  ห้ามประกาศในกระทู้ว่าจะให้เลขทางข้อความส่วนตัว(pm)โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวง พูดโอ้อวดเกินจริงอันอาจทำให้สมาชิกหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจนได้รับความเสียหาย
7. ห้ามทำการชักชวนสมาชิกให้ไปเว็บอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆก็ตาม

การลงโทษผู้ละเมิด
1.  ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน
2.  ลงโทษโดยล็อคหรือลบกระทู้
3.  ลงโทษโดยการแบนชั่วคราว
4.  ลงโทษโดยการแบนถาวร
5.  ลงโทษโดยการดำเนินคคดีตามกฎหมาย
     (กรณีความผิดร้ายแรง)

การลงโทษในข้อใดข้อหนึ่งขึ้นอยู่กับโทษหนักเบา
ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกข้อ 1 ก่อน

จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Webmaster
16 มิ.ย.51
แก้ไขเพิ่มเติม
27 ม.ค.56The rules and regulations on the web apichoke.net.
      To the activities of the Board as to the order. Members are asked to abide by the rules and regulations of the web and computer law.

1. Prohibit members use coarse language, Words cause others blasted. Or words downplay others.
2. Prohibited pornographic Forum Member posted. The image should not be released publicly.
3. Prohibited posted a message about illegal gambling such as Omsin lottery, TKS lottery, or any other illegal gambling.
4. Do not post or advertise in any way. To Persuade, charge members or for any personal gain prior permission.
5. Do not put a lottery web link, email or phone numbers or a link of any other site. by the self or to others. To Persuade, contact their benefits or any other benefits prior permission.
6. No declare to give the tip in private messages (pm) is strictly prohibited. This is to prevent fraud. Exaggerated melodrama that may make members believe that the victim had been damaged.
7. Do not invite forum member to the other Web for any hope of personal gain.

Any person transgress will be Punish by
1. Punished by admonition.
2. Punished by locking or Delete the posting.
4. Punished by a temporary ban
5. Punished by a permanent ban.
6. Punished by Legal proceedings to the law.
      (A serious offense).                ตามมาตรฐานการปักหมุด
มาตรฐานในการปักหมุดเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติ
                สำหรับท่านอาจารย์ให้เลขถูก
                บ้าน apichoke.net


         

1. เลขสองตัวบน-ล่าง ต้องให้ไม่เกิน 20 ชุดตรง 
 
33 - 34 - 35 - 36 - 37
43 - 44 - 45 - 46 - 47
53 - 54 - 55 - 56 - 57
63 - 64 - 65 - 66 - 67 
(รวม 20 ชุด)

1.1 ถ้ากลับตัวด้วยต้องลงเลขไว้ไม่เกิน 10 ชุด
83 - 84 - 85 - 86 - 87
93 - 94 - 95 - 96 - 97
(รวม 10 ชุด)

2. เลขสามตัวบน ให้ไม่เกิน 30 ชุดตรง สำหรับกรณีนี้อาจยืดหยุ่นได้ไม่เกิน 6 ชุด(รวม 36 ชุด)


2.1 กรณีเลขถูกสลับหลักรสน.ให้ได้ไม่เกิน 25 ชุด

ตัวอย่างเลขให้ตรงแต่ไปเข้าสลับหลักรสน. 25 ชุด

103-104-105-106-107
183-184-185-186-187
193-194-195-196-197
803-804-805-806-807
883-884-885-886-887
(รวม 25 ชุด)
เลขออก 178*78

3. เลขปักหลัก ต้องไม่เกินหลักละ 4 ตัว
    หลักร้อย     1-2-3-4
    หลักสิบ      1-2-3-4
    หลักหน่วย   5-6-7-8


              ออก 227*27*

3.1 กรณีถูก 2 หลัก ต้องเป็นหลักสิบ กับหลักหน่วยเท่านั้น

     ตัวอย่างเรียกว่าถูก 2 หลัก
      หลักร้อย     1-3-4-5
     หลักสิบ       1-2-3-4
     หลักหน่วย   5-6-7-8


เลขออก 227* 27กฏเกณฑ์ที่ทุกๆท่านควรรับทราบ  

1. เลขที่ลงไว้หลังหวยออกห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด ถ้ามีการแก้ไขถือว่าเป็นโมฆะ  ไม่ต้องปักหมุด เว้นแต่มีหลักฐานอ้างอิงในกระทู้ยืนยันว่าถูกจริง
2. ใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ใดให้เลขถูกควรกดอ้างถึง แล้วโพสต์ไว้ท้ายกระทู้พร้อมทั้งเน้นตัวสี หรือตัวใหญ่ เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ปักหมุดมองเห็นได้ง่าย
3. ในกรณีผู้ให้เลขถูกโดยมิใช่เจ้าของกระทู้ ต้องเป็นผู้อยู่และแชร์ข้อมูลร่วมกับท่านเจ้าของกระทู้เป็น   ประจำเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิตามมาตรฐานการปักหมุดข้อ1.-2.-3dararat
Webmaster
19/03/56
เรียนสมาชิกทุกท่านโปรดทราบ
หากมีอาจารย์หรือนักคำนวณท่านใด ได้โพสท์ในกระทู้ใดหรือส่งข้อความให้ทางPMแก่สมาชิก  ดังนี้
1) เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตัวเลขเด็ดตามที่ได้กล่าวอ้าง
2) แจกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อกลับ
3) วางลิ้งค์เวปหวย แทงหวย หรือการพนันทุกรูปแบบ

ขอความกรุณาสมาชิกโปรดแจ้งให้ทางทีมงานทราบทันที โดยการCopyกระทู้นั้นแล้วส่งมาให้ผู้ดูแลบอร์ดหรือทีมงานทางข้อความส่วนตัวหรือPMได้ตลอด24ช.ม.ครับ

          ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
                       MT14 
                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด    


<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #10 17 มีนาคม 2015, 20:35:26น.ทีมงานขอเชิญชวน สมาชิกบุคคลทั่วไป มาสมัครเป็นสมาชิกประจำ

เว็บ apichoke.net โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อ สมัครเป็นสมาชิก โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น


ท่านจะสามารถกดพลังน้ำใจมอบให้ อาจารย์ ท่านผู้ให้ข้อมูล
       เพื่อเป็นกำลังใจในการคิด คำนวณตัวเลขให้ท่านได้ร่ำรวยเงินทุกงวดท่านสามารถตั้งกระทู้สอบถาม แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลเลขเด่น-เลขดับ
        ที่ท่านต้องการได้ จากทีมงาน อาจารย์ผู้ให้ข้อมูล และเพื่อนๆ สมาชิกที่ทราบ


ท่านสามารถตอบกระทู้ทักทาย ให้กำลังใจอาจารย์ผู้ให้ข้อมูล เพื่อนๆ สมาชิก และทีมงาน
        เสมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันสรุป และร่ำรวยเงินไปด้วยกัน


ท่านสามารถดูข้อมูลที่โพสท์ไว้ล่าสุด และดูย้อนหลังจากอาจารย์ผู้ให้ข้อมูล
หรือเพื่อนๆ สมาชิก ที่โพสท์ข้อมูลไว้ได้ทันที โดยไม่ต้องค้นหาให้เสียเวลา


ท่านเองจะได้รับพลังน้ำใจจากอาจารย์ผู้ให้ข้อมูล ทีมงาน
และเพื่อนๆ สมาชิก ที่มอบให้ท่านด้วยเช่นกันหากท่านนำเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ สถิติเดินดี ถูกรางวัลบ่อย 
ท่านจะมีโอกาสได้รับการเสนอเป็นอาจารย์ประจำเว็บ หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน
 ::) สมัครเป็นสมาชิกกับเราเดี๋ยวนี้เลยซิครับ
ท่านจะได้เห็น ได้รับข้อมูลที่มากกว่า สมาชิกทั่วไปแน่นอน
  rc:


<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #11 17 มีนาคม 2015, 20:35:37น.


สิ่งหนึ่ง ที่เราตอบแทนน้ำใจของอาจารย์ ท่านผู้ให้ได้

คือ
กดมอบพลังน้ำใจ และคำขอบคุณ

ทีมงานอยากให้สมาชิกทุกท่าน กดพลังน้ำใจ โพสท์กระทู้ ทักทาย ให้กำลังใจ ขอบคุณ

อาจารย์ท่านผู้ให้ ที่มีใจมหาศาลแบ่งปัน ให้ท่านได้ร่ำรวยมีเงิน ปลดหนี้ มีความสุข $|8 ty: ty: $|8

" ขอบคุณทุกท่านครับ "<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59367
ตอบกลับ #12 17 มีนาคม 2015, 20:35:51น.
::)

  เรียนสำหรับสมาชิกที่ต้องการโพสต์กระทู้ ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลตัวเลข 

สอบถามข้อมูลจากอาจารย์ประจำห้องนี้  หรือในห้องหวยซอง

ไม่ยากเลยครับ เพียงเพื่อนสมาชิกคลิ๊กไปที่คำว่า " ตอบกระทู้ " ให้คลิ๊กตรงตอบกระทู้ครับ ไม่ใช่ตั้งกระทู้ใหม่ครับ ขอบคุณครับ

  ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ
เพียงกระทู้แรกที่เข้ามาทักทาย เราก็จะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไป


<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

ผู้ช่วยwebmaster *
 • พลังน้ำใจ: 130178
ตอบกลับ #13 17 มีนาคม 2015, 22:31:02น.
 j|a j|a j|a

ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 100857
ตอบกลับ #14 18 มีนาคม 2015, 05:19:55น.
สวัสดีค่ะ
มีความสุขมากมาย มีโชคลาภไม่ขาดสายนะคะ
"อุปสรรคคือความแข็งแกร่ง"อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • พลังน้ำใจ: 28200
ตอบกลับ #15 18 มีนาคม 2015, 06:37:50น.
สวัสดีเช้าๆ

+|p

สมาชิกระดับGolden *
 • พลังน้ำใจ: 46130
ตอบกลับ #16 18 มีนาคม 2015, 07:18:49น.
ทักทายยามเช้าครับ

|"@ |"@ |"@ |"@ |"@ |"@

ผู้ช่วยwebmaster *
 • พลังน้ำใจ: 185958
ตอบกลับ #17 18 มีนาคม 2015, 08:21:02น.
 \/O     ่ja: \/O
 

 • พลังน้ำใจ: 3904
ตอบกลับ #18 18 มีนาคม 2015, 09:04:13น.


 • พลังน้ำใจ: 22611
ตอบกลับ #19 18 มีนาคม 2015, 09:38:53น.
 S|d' +|p j|a

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 2145
ตอบกลับ #20 18 มีนาคม 2015, 12:49:05น.
 |kk S|d' S|d' +|p S|d' S|d' |kk

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 518
ตอบกลับ #21 18 มีนาคม 2015, 12:57:44น.
 <t,3> ขอบคุณครับ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 55659
ตอบกลับ #22 18 มีนาคม 2015, 13:52:24น.
สวัสดีค่ะคุณmonday1510  ยินดีต้อนรับค่ะ
ขอบคุณที่ท่านได้เสียสละเวลาแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับสมาชิก
ขอให้ท่านมีแต่ความโชคดี ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรงค่ะ

 rc: rc: rc:
คาถาหัวใจเศรษฐี
อุ อา กะ สะ   อา กะ สะ อุ   กะ สะ อุ อา   สะ อุ อา กะ
สวด 5 จบทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน จะบันดาลเงินทองและโชคลาภ

สมาชิกระดับGolden *
 • พลังน้ำใจ: 46130
ตอบกลับ #23 18 มีนาคม 2015, 14:38:01น.
ทักทายยามบ่าย ไปธุระข้างนอกมาครับ

a|| a|| a|| a|| a|| a|| a|| a||

สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 15542
ตอบกลับ #24 18 มีนาคม 2015, 18:09:39น.
 +|p rc: rc: rc:

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 901
ตอบกลับ #25 18 มีนาคม 2015, 20:33:47น.
 +|p k#| J@: k#| J@: k#| J@:

สมาชิกระดับGolden *
 • พลังน้ำใจ: 46130
ตอบกลับ #26 18 มีนาคม 2015, 21:14:34น.
ทักทายยามค่ำคืนครับทุกๆท่าน

y|o y|o y|o y|o y|o y|o y|o y|o

อาจารย์มงกุฏเพชร C8 *
 • พลังน้ำใจ: 28200
ตอบกลับ #27 19 มีนาคม 2015, 05:30:00น.

 +|p

ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 100857
ตอบกลับ #28 19 มีนาคม 2015, 05:49:03น.


อรุณสวัสดิ์ค่ะ


ผู้ช่วยwebmaster *
 • พลังน้ำใจ: 185958
ตอบกลับ #29 19 มีนาคม 2015, 07:02:23น.
 \/O \/O \/O
 

 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย