"หวยซอง เลขเด็ด เขียนโดยสาธารณชน เป็นการเสนอแนะเพื่อเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ไม่มีการขายหวยทุกชนิด และ ไม่มีใครทราบว่าหวยจะออกตัวไหน โปรดใช้วิจารณญาณ"

เรื่อง: วิ่งบนชนแล้วต้องมา 1 พ.ย58
 
 13784

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
17 ตุลาคม 2015, 15:12:00น.
 ba: |"@

หลักร้อย


1.704-57>2 5 7 3 6 1 9 0 8 4
2.351-74>3 9 2 8 1 5 6 0 4 7
3.537-79>0 5 3 4 6 7 2 8 1 9
4.864-90>8 2 4 5 7 9 6 1 0 3
5.237-34>2 1 4 5 6 0 3 9 7 8
6.151-92>1 0 3 6 2 7 9 4 5 8
7.704-70>2 7 5 9 1 3 4 0 6 8
8.260-38>2 5 6 1 3 4 8 9 7 0
9.466-30>1 4 7 8 5 6 9 2 3 0
10.421-38>4 7 5 6 8 0 3 2 1 9
11.881-65>7 8 1 3 6 0 4 2 5 9
12.742-05>1 2 7 9 4 8 0 6 5 3
13.049-26>0 2 3 4 5 6 9 7 8 1
14.507-49>3 5 4 6 7 1 2 8 0 9
15.677-53>6 8 0 3 5 7 2 1 4 9
16.363-40>3 4 5 7 0 1 8 6 2 9
17.094-89>0 2 4 1 3 5 8 9 6 7
18.148-06>1 9 6 7 2 3 4 5 8 0
19.825-07>0 6 8 9 2 5 1 7 4 3
20.630-62>6 3 4 5 8 1 2 7 9 0
21.xxx-xx>4 5 6 8 1 2 3 7 9 0
 


จากทั้งหมด 14 สูตร
4=92.86%(13) 5=92.86%(13) 6=92.86%(13) 8=92.86%(13) 1=85.71%(12)
2=85.71%(12) 3=85.71%(12) 7=85.71%(12) 9=85.71%(12) 0=71.43%(10)


ร้อย2

1.704-57>2 5 7 8 9 0 1 4 3 6
2.351-74>0 2 3 4 6 1 5 7 8 9
3.537-79>2 3 5 6 0 4 7 8 9 1
4.864-90>2 7 8 9 0 1 3 4 6 5
5.237-34>1 2 4 7 9 3 5 8 0 6
6.151-92>0 1 3 4 5 6 7 2 9 8
7.704-70>3 4 6 7 0 1 2 5 8 9
8.260-38>2 3 5 6 0 1 7 8 9 4
9.466-30>0 1 4 6 8 3 7 9 2 5
10.421-38>2 3 4 5 8 0 1 6 7 9
11.881-65>2 6 7 8 9 1 3 4 5 0
12.742-05>1 2 3 4 7 0 6 9 5 8
13.049-26>0 1 2 3 5 6 7 8 9 4
14.507-49>2 3 5 9 0 1 4 6 7 8
15.677-53>0 5 6 8 9 3 4 7 1 2
16.363-40>0 1 2 3 4 6 5 9 7 8
17.094-89>0 3 5 7 8 9 6 1 2 4
18.148-06>1 3 7 8 9 0 2 4 5 6
19.825-07>0 2 6 8 9 1 4 5 3 7
20.630-62>0 1 2 4 5 6 8 3 7 9
21.xxx-xx>1 3 5 7 8 0 2 4 6 9

จากทั้งหมด 7 สูตร
1=100%(7) 3=100%(7) 5=100%(7) 7=100%(7) 8=100%(7)
0=85.71%(6) 2=85.71%(6) 4=85.71%(6) 6=71.43%(5) 9=71.43%(5)

ร้อย3


1.704-57>2 5 7 3 6 9 0 1 4 8
2.351-74>3 2 8 9 1 5 6 4 0 7
3.537-79>5 0 3 4 6 7 2 8 9 1
4.864-90>8 2 4 5 9 6 7 0 1 3
5.237-34>2 1 4 5 6 0 3 9 7 8
6.151-92>1 0 3 2 6 7 9 5 8 4
7.704-70>2 7 5 3 4 9 0 1 6 8
8.260-38>2 6 5 1 3 4 8 9 7 0
9.466-30>1 4 7 8 6 2 3 5 9 0
10.421-38>4 7 5 8 0 6 2 3 1 9
11.881-65>8 1 3 7 0 4 6 2 5 9
12.742-05>1 7 9 4 8 0 2 6 5 3
13.049-26>0 3 4 5 2 6 9 7 1 8
14.507-49>5 3 4 7 1 2 6 8 0 9
15.677-53>6 8 0 3 5 7 1 2 4 9
16.363-40>3 5 4 7 0 1 6 8 2 9
17.094-89>0 4 1 2 3 5 8 9 7 6
18.148-06>1 6 9 2 3 4 5 7 8 0
19.825-07>6 8 0 2 5 9 1 7 4 3
20.630-62>6 3 4 5 8 1 2 7 0 9
21.xxx-xx>6 8 1 2 3 4 5 7 9 0

จากทั้งหมด 16 สูตร
6=93.75%(15) 8=93.75%(15) 1=87.5%(14) 2=87.5%(14) 3=87.5%(14)
4=87.5%(14) 5=87.5%(14) 7=87.5%(14) 9=87.5%(14) 0=75%(12)

ร้อย1  ร้อย2  ร้อย3  ชน  18 รอง56

สิบบน


1.704-57>0 2 4 6 7 9 5 3 8 1
2.351-74>1 2 5 6 7 8 9 0 4 3
3.537-79>0 3 4 6 2 5 8 7 1 9
4.864-90>1 6 7 3 5 8 9 2 4 0
5.237-34>3 5 7 1 4 6 8 0 9 2
6.151-92>2 3 5 7 4 6 1 8 9 0
7.704-70>0 2 3 6 9 4 8 7 1 5
8.260-38>0 5 6 9 4 8 1 2 3 7
9.466-30>3 6 8 1 4 5 0 2 7 9
10.421-38>2 5 8 9 0 6 1 3 4 7
11.881-65>5 7 8 9 0 1 3 4 6 2
12.742-05>3 4 7 0 5 8 9 1 6 2
13.049-26>3 4 6 1 5 7 9 0 8 2
14.507-49>0 3 2 4 6 7 9 1 5 8
15.677-53>5 7 8 2 3 4 6 9 0 1
16.363-40>0 6 2 3 4 5 7 1 8 9
17.094-89>0 4 6 9 2 3 1 5 7 8
18.148-06>1 3 4 5 9 2 6 7 0 8
19.825-07>1 2 6 9 0 7 4 5 8 3
20.630-62>2 3 4 5 1 9 0 7 8 6
21.xxx-xx>0 3 5 8 1 7 9 2 4 6

หน่วยบน


1.704-57>2 4 5 6 9 0 3 7 1 8
2.351-74>0 1 2 3 4 5 6 7 9 8
3.537-79>2 3 6 7 0 4 5 9 1 8
4.864-90>0 3 4 7 8 1 6 2 9 5
5.237-34>0 4 6 7 2 3 9 1 5 8
6.151-92>0 1 2 5 8 9 4 6 7 3
7.704-70>0 1 3 4 5 6 7 9 8 2
8.260-38>0 2 3 9 1 5 7 8 6 4
9.466-30>2 3 5 6 4 7 8 0 1 9
10.421-38>0 1 5 7 2 4 6 3 8 9
11.881-65>1 2 5 0 3 4 7 9 6 8
12.742-05>2 3 6 0 1 4 5 9 7 8
13.049-26>0 1 6 7 9 2 8 3 4 5
14.507-49>1 2 3 6 7 8 0 4 9 5
15.677-53>1 2 3 4 7 9 6 0 5 8
16.363-40>3 8 9 0 1 2 5 6 7 4
17.094-89>0 4 7 8 3 5 9 1 2 6
18.148-06>0 2 4 8 6 7 9 1 3 5
19.825-07>0 1 2 5 7 4 6 8 9 3
20.630-62>0 2 4 1 3 5 7 9 6 8
21.xxx-xx>1 2 4 6 9 0 7 8 3 5
วิ่งบน1 เอาไปนอนกอดรอก่อนนะ

1.704-57>0 1 4 7 2 8 5 9 3 6
2.351-74>3 6 0 1 2 8 4 5 7 9
3.537-79>7 6 5 2 9 4 8 0 1 3
4.864-90>8 6 9 2 0 1 3 5 7 4
5.237-34>7 9 1 3 4 6 8 5 0 2
6.151-92>5 1 4 6 8 3 9 2 7 0
7.704-70>7 4 8 1 6 0 3 5 9 2
8.260-38>6 0 1 2 4 3 5 7 8 9
9.466-30>6 4 5 1 3 9 2 8 7 0
10.421-38>2 5 1 3 7 8 9 0 4 6
11.881-65>8 9 1 2 7 0 4 5 6 3
12.742-05>4 0 1 5 7 8 9 2 6 3
13.049-26>3 9 0 2 6 1 4 5 7 8
14.507-49>5 2 0 3 1 4 6 9 7 8
15.677-53>6 7 4 0 2 8 9 1 5 3
16.363-40>3 0 6 1 2 8 9 4 5 7
17.094-89>0 9 1 4 8 3 5 7 2 6
18.148-06>8 2 6 3 4 5 9 7 1 0
19.825-07>4 2 3 5 6 1 7 8 9 0
20.630-62>9 0 4 1 2 3 6 7 8 5
21.xxx-xx>0 1 4 2 3 5 6 7 9 8

วิ่งบน2


1.842-91>4 2 1 6 0 5 8 9 3 7
2.763-22>6 3 4 7 1 2 5 9 8 0
3.269-35>9 0 6 1 7 5 8 2 3 4
4.615-44>5 1 9 8 3 7 0 2 4 6
5.409-94>0 9 6 8 1 3 5 2 7 4
6.608-44>8 0 7 5 6 9 2 4 3 1
7.804-25>4 0 5 3 2 7 9 6 1 8
8.449-11>9 7 1 4 2 0 6 5 8 3
9.354-90>4 5 9 6 8 7 3 2 0 1
10.704-57>0 4 1 9 5 6 3 8 2 7
11.351-74>1 5 0 3 9 6 2 8 7 4
12.537-79>7 3 5 2 0 4 6 8 1 9
13.864-90>4 2 6 3 1 5 0 7 9 8
14.237-34>3 7 8 1 5 6 9 0 4 2
15.151-92>1 2 5 8 0 4 3 6 7 9
16.704-70>0 5 9 1 2 3 4 7 8 6
17.260-38>0 6 5 7 3 1 4 8 9 2
18.466-30>6 7 8 3 4 1 9 5 0 2
19.421-38>1 2 4 5 7 3 9 8 0 6
20.881-65>1 8 9 0 2 3 4 7 6 5
21.742-05>2 4 5 1 7 0 6 8 9 3
22.049-26>9 4 6 0 1 7 5 2 8 3
23.507-49>9 0 7 8 2 5 1 4 3 6
24.677-53>7 5 0 6 8 4 9 1 2 3
25.363-40>3 2 1 4 6 9 0 8 5 7
26.094-89>9 4 7 2 6 8 1 0 5 3
27.148-06>5 8 4 7 2 9 6 0 1 3
28.825-07>5 2 6 4 7 9 0 8 3 1
29.630-62>0 9 4 5 1 6 7 2 3 8
30.xxx-xx>1 0 8 6 9 2 5 7 4 3


2สูตรชน  01


วิ่งบน3


1.704-57>0 7 4 3 6 9 2 8 1 5
2.351-74>5 1 3 4 2 6 7 8 9 0
3.537-79>5 3 7 6 4 0 8 2 1 9
4.864-90>4 6 8 5 3 7 9 2 1 0
5.237-34>7 2 3 0 6 1 5 9 4 8
6.151-92>1 5 4 6 7 2 0 3 8 9
7.704-70>7 0 4 1 8 9 6 3 2 5
8.260-38>0 6 2 1 9 5 3 7 4 8
9.466-30>6 4 5 3 7 8 9 0 1 2
10.421-38>4 1 2 3 0 9 7 8 5 6
11.881-65>1 8 0 5 7 9 2 4 6 3
12.742-05>2 4 7 1 6 3 5 9 8 0
13.049-26>0 4 9 1 2 3 7 5 8 6
14.507-49>0 5 7 8 4 6 2 9 3 1
15.677-53>6 7 5 8 9 3 4 0 2 1
16.363-40>3 6 5 0 7 4 2 1 8 9
17.094-89>4 0 9 5 8 1 2 7 3 6
18.148-06>1 5 4 7 9 3 8 2 6 0
19.825-07>8 2 5 3 4 0 6 9 7 1
20.630-62>6 7 4 1 5 2 0 8 9 3
21.xxx-xx>0 2 3 1 4 6 9 5 7 8

3สูตรชน   0  ตัวเดียว  รอง  1 2


วิ่งบน41.704-57>0 7 4 9 1 8 6 3 5 2
2.351-74>5 1 3 2 4 0 6 9 8 7
3.537-79>5 7 3 6 4 2 8 0 1 9
4.864-90>6 8 4 7 5 3 9 0 1 2
5.237-34>2 7 3 6 8 1 4 0 9 5
6.151-92>5 1 6 4 2 0 7 8 9 3
7.704-70>7 0 4 3 8 6 9 1 5 2
8.260-38>6 2 0 7 1 5 3 9 8 4
9.466-30>4 6 5 7 3 1 0 2 8 9
10.421-38>1 4 2 3 5 0 9 7 6 8
11.881-65>1 8 7 2 9 0 4 3 5 6
12.742-05>7 2 4 3 1 6 5 0 8 9
13.049-26>0 4 9 5 8 3 1 6 2 7
14.507-49>0 5 7 6 8 9 4 1 2 3
15.677-53>6 7 8 5 0 1 2 3 4 9
16.363-40>6 3 2 7 5 4 8 0 9 1
17.094-89>7 9 8 1 2 0 5 6 4 3
18.148-06>5 1 8 2 9 4 3 0 6 7
19.825-07>8 7 9 0 6 2 5 1 3 4
20.630-62>9 0 3 4 7 8 1 6 2 5
21.xxx-xx>6 7 8 0 9 1 5 2 4 3

วิ่งบน5

1.704-57>7 0 4 3 5 9 6 8 1 2
2.351-74>5 1 3 6 8 2 0 4 9 7
3.537-79>7 5 3 6 0 8 1 2 9 4
4.864-90>8 4 6 5 3 0 7 1 9 2
5.237-34>7 3 2 8 0 1 5 9 4 6
6.151-92>1 5 4 6 2 9 7 8 0 3
7.704-70>0 4 7 3 9 8 2 6 1 5
8.260-38>0 6 2 3 5 4 1 7 9 8
9.466-30>6 4 3 1 5 7 0 9 2 8
10.421-38>4 2 1 5 9 0 3 6 8 7
11.881-65>1 8 3 0 2 4 7 5 6 9
12.742-05>7 2 0 6 4 9 3 1 5 8
13.049-26>0 9 4 8 5 2 3 7 1 6
14.507-49>5 0 7 6 8 2 4 9 1 3
15.677-53>6 7 5 8 0 2 1 9 3 4
16.363-40>6 3 5 7 8 2 9 1 0 4
17.094-89>9 4 0 5 8 6 3 7 1 2
18.148-06>1 4 8 5 3 0 2 6 9 7
19.825-07>8 2 5 0 9 1 7 4 3 6
20.630-62>6 5 0 9 3 7 8 1 2 4
21.xxx-xx>8 9 0 1 4 2 7 5 3 6

วิ่งบน61.704-57>0 1 2 3 4 5 7 8 9 6
2.351-74>5 7 4 6 0 1 3 2 8 9
3.537-79>3 4 5 0 2 1 8 6 7 9
4.864-90>4 5 6 3 8 2 7 0 1 9
5.237-34>3 8 2 6 7 1 4 5 0 9
6.151-92>1 2 4 5 9 0 6 8 3 7
7.704-70>4 7 6 8 9 0 1 3 2 5
8.260-38>2 0 5 6 1 3 4 7 8 9
9.466-30>6 4 5 7 8 1 2 3 0 9
10.421-38>4 5 7 8 9 0 1 2 6 3
11.881-65>0 1 8 9 2 6 7 3 4 5
12.742-05>4 7 1 2 5 0 3 6 8 9
13.049-26>4 0 1 3 9 5 7 8 2 6
14.507-49>5 0 1 3 2 4 6 7 8 9
15.677-53>7 6 5 8 0 1 3 2 4 9
16.363-40>6 0 3 7 8 2 5 9 1 4
17.094-89>4 2 0 1 7 3 8 5 6 9
18.148-06>8 9 0 1 2 3 6 4 5 7
19.825-07>1 2 3 8 0 4 6 7 9 5
20.630-62>5 6 3 9 1 2 4 7 8 0
21.xxx-xx>5 0 1 2 6 3 4 7 8 9

วิ่งบน 1    01
วิ่งบน2     01
วิ่งบน3     02
วิ่งบน4     67
วิ่งบน5     89
วิ่งบน6     50

สรุปวิ่งบนชนแล้วต้องมาตัวเดียว  0  ยำคู่ตุ๊ด  06   07   08  09
จับชุด  608  609  708  709  ชุดลองของ  608  806

ลงครบ 123456 สูตรแล้วนะสำหรับวิ่งบน ชน  0 จะมาไหมอันนี้ต้องรอกองสลาก

แจกสูตรเอาไปคิดเองง่ายๆ

ใช้หลักสิบบนเทียบจะได้่เด่นบนดังนี้

หลักสิบบนเป็น  0  เด่นบน  568
                  1    ''''''   679
                  2    ''''''   780
                  3    ''''''   891
                  4    ''''''   902
                  5    ''''''   013
                  6    ''''''   124
                  7    ''''''   235
                  8    ''''''   346
                  9    ''''''   457
นำเข้าโปรตรวจสอบสูตร  f568

ได้ดังนี้

========== Airmon Formula Checker ==========
ผลการตรวจสอบสูตรชุด ร้อยสิบหน่วย-HTF
F568,

1.704-57>013 T  |
2.351-74>568 T  |
3.537-79>013 T  |
4.864-90>891 H  |
5.237-34>124 H  |
6.151-92>891 HF |
7.704-70>013 T  |
8.260-38>568 T  |
9.466-30>124 H  |
10.421-38>124 HTF|
11.881-65>780 HT |
12.742-05>346 T  |
13.049-26>902 HF |
14.507-49>902 T  |
15.677-53>568 H  |
16.363-40>235 HF |
17.094-89>124 F  |
18.148-06>457 T  |
19.825-07>902 T  |
20.630-62>780 F  |
21.xxx-xx>891    |
งวดนี้เด่น891

เด่นบนจะเดินต่อไหม?

1.795-27>781 H  |
2.767-79>236 T  |
3.072-48>014 H  |
4.902-52>125 F  |
5.149-95>458 T  |
6.245-01>236 H  |
7.318-35>903 H  |
8.404-79>347 HF |
9.866-95>236 TF |
10.406-26>014 HT |
11.297-52>670 F  |
12.523-20>458 H  |
13.198-18>014 H  |
14.920-95>670 F  |
15.477-39>347 HTF|
16.728-45>781 HF |
17.391-82>014 F  |
18.842-91>014 T  |
19.763-22>670 HT |
20.269-35>125 H  |
21.615-44>670 H  |
22.409-94>014 HT |
23.608-44>670 HT |
24.804-25>014 TF |
25.449-11>458 HT |
26.354-90>347 HF |
27.704-57>670 HT |
28.351-74>236 H  |
29.537-79>125 H  |
30.864-90>014 F  |
31.237-34>670 F  |
32.151-92>569 T  |
33.704-70>903 T  |
34.260-38>236 HT |
35.466-30>347 H  |
36.421-38>781 F  |
37.881-65>892 HT |
38.742-05>458 T  |
39.049-26>569 F  |
40.507-49>781 F  |
41.677-53>236 H  |
42.363-40>347 HF |
43.094-89>014 HF |
44.148-06>347 T  |
45.825-07>236 T  |
46.630-62>670 HF |
47.xxx-xx>458    |

     
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ตุลาคม 2015, 17:56:15น. โดย kma


kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #1 17 ตุลาคม 2015, 15:12:13น.
 |"@

เด่นสิบหน่วยบน1


1.704-57>24 F  |
2.351-74>57 T  |
3.537-79>13 T  |
4.864-90>46 TF |
5.237-34>35 T  |
6.151-92>35 T  |
7.704-70>46 F  |
8.260-38>02 F  |
9.466-30>68 TF |
10.421-38>91 F  |
11.881-65>13 F  |
12.742-05>02 F  |
13.049-26>46 T  |
14.507-49>79 F  |
15.677-53>57 TF |
16.363-40>68 T  |
17.094-89>24 F  |
18.148-06>46 T  |
19.825-07>35 F  |
20.630-62>80 F  |
21.xxx-xx>91    |

สิบหน่วยบน2

1.260-38>01 F  |
2.466-30>56 TF |
3.421-38>23 T  |
4.881-65>01 F  |
5.742-05>12 F  |
6.049-26>45 T  |
7.507-49>67 F  |
8.677-53>78 TF |
9.363-40>56 T  |
10.094-89>45 F  |
11.148-06>34 T  |
12.825-07>56 F  |
13.630-62>34 T  |
14.xxx-xx>01    |

สิบหน่วยบน3

1.260-38>40 F  |
2.466-30>06 TF |
3.421-38>17 F  |
4.881-65>51 F  |
5.742-05>62 F  |
6.049-26>84 T  |
7.507-49>73 F  |
8.677-53>17 TF |
9.363-40>39 F  |
10.094-89>84 F  |
11.148-06>28 F  |
12.825-07>62 T  |
13.630-62>06 F  |
14.xxx-xx>51    |


 สิบหน่วยบน4

1.704-57>8901 T  |
2.351-74>4567 T  |
3.537-79>7890 F  |
4.864-90>4567 TF |
5.237-34>4567 F  |
6.151-92>8901 F  |
7.704-70>3456 F  |
8.260-38>5678 T  |
9.466-30>4567 TF |
10.421-38>1234 TF |
11.881-65>0123 F  |
12.742-05>2345 TF |
13.049-26>9012 F  |
14.507-49>7890 TF |
15.677-53>5678 TF |
16.363-40>3456 TF |
17.094-89>6789 T  |
18.148-06>4567 T  |
19.825-07>0123 T  |
20.630-62>8901 F  |
21.xxx-xx>9012    |

สิบหน่วยบน5

1.704-57>0 1 7 8 6 9 3 4 5 2
2.351-74>1 5 9 0 2 6 7 3 4 8
3.537-79>7 3 0 2 4 5 9 1 6 8
4.864-90>4 3 6 7 1 2 5 8 9 0
5.237-34>7 8 3 4 5 6 0 9 1 2
6.151-92>1 0 3 5 4 2 8 6 7 9
7.704-70>5 9 0 4 3 2 8 6 7 1
8.260-38>0 6 7 3 5 8 9 4 1 2
9.466-30>6 4 5 7 8 3 1 2 9 0
10.421-38>4 2 1 6 5 7 3 9 0 8
11.881-65>1 2 3 8 5 4 7 0 6 9
12.742-05>2 0 4 5 3 8 9 7 1 6
13.049-26>9 0 1 6 2 4 7 3 5 8
14.507-49>0 7 8 2 9 3 4 5 1 6
15.677-53>7 5 0 4 8 3 2 6 9 1
16.363-40>2 3 6 4 5 1 8 0 7 9
17.094-89>9 6 2 4 7 0 1 8 5 3
18.148-06>8 5 0 6 4 7 1 2 3 9
19.825-07>2 1 7 4 6 0 5 9 3 8
20.630-62>9 0 1 2 4 7 8 6 3 5
21.xxx-xx>9 1 0 8 2 3 4 6 7 5

สิบหน่วยบน6

1.842-91>4 2 1 6 0 5 8 9 3 7
2.763-22>6 3 4 7 1 2 5 9 8 0
3.269-35>9 0 6 1 7 5 8 2 3 4
4.615-44>5 1 9 8 3 7 0 2 4 6
5.409-94>0 9 6 8 1 3 5 2 7 4
6.608-44>8 0 7 5 6 9 2 4 3 1
7.804-25>4 0 5 3 2 7 9 6 1 8
8.449-11>9 7 1 4 2 0 6 5 8 3
9.354-90>4 5 9 6 8 7 3 2 0 1
10.704-57>0 4 1 9 5 6 3 8 2 7
11.351-74>1 5 0 3 9 6 2 8 7 4
12.537-79>7 3 5 2 0 4 6 8 1 9
13.864-90>4 2 6 3 1 5 0 7 9 8
14.237-34>3 7 8 1 5 6 9 0 4 2
15.151-92>1 2 5 8 0 4 3 6 7 9
16.704-70>0 5 9 1 2 3 4 7 8 6
17.260-38>0 6 5 7 3 1 4 8 9 2
18.466-30>6 7 8 3 4 1 9 5 0 2
19.421-38>1 2 4 5 7 3 9 8 0 6
20.881-65>1 8 9 0 2 3 4 7 6 5
21.742-05>2 4 5 1 7 0 6 8 9 3
22.049-26>9 4 6 0 1 7 5 2 8 3
23.507-49>9 0 7 8 2 5 1 4 3 6
24.677-53>7 5 0 6 8 4 9 1 2 3
25.363-40>3 2 1 4 6 9 0 8 5 7
26.094-89>9 4 7 2 6 8 1 0 5 3
27.148-06>5 8 4 7 2 9 6 0 1 3
28.825-07>5 2 6 4 7 9 0 8 3 1
29.630-62>0 9 4 5 1 6 7 2 3 8
30.xxx-xx>1 0 8 6 9 2 5 7 4 3


 {"h}     
วางแค่นี้ก่อนพอหอมปากหอมคอ
วางแค่นี้น่าจะพอมองเห็นอะไรลางๆบ้างนะ  สิบหน่วยบน 1 กอดไว้แน่นๆน่ะแต่พินิจพิเคราะให้ดีวางให้ชมฟรีๆไม่ต้องตอบกระทู้ให้เสียอารมณ์เพราะรักจะเป็นผู้ให้ก้ให้ด้วยความจริงใจเนาะ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2015, 09:53:37น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #2 17 ตุลาคม 2015, 15:12:28น.
 |"@แต้มบน


1.704-57[1]>1 3 5 6 8 4 7 9 2 0
2.351-74[9]>0 3 5 6 7 9 8 1 4 2
3.537-79[5]>3 5 8 9 1 2 6 7 0 4
4.864-90[8]>0 1 5 7 8 3 6 9 2 4
5.237-34[2]>0 2 3 8 1 4 6 7 5 9
6.151-92[7]>1 2 7 9 0 3 4 5 8 6
7.704-70[1]>1 3 8 0 2 4 5 6 7 9
8.260-38[8]>0 2 6 7 8 9 1 3 4 5
9.466-30[6]>2 3 6 0 1 4 5 7 9 8
10.421-38[7]>1 4 7 9 0 2 5 6 8 3
11.881-65[7]>2 3 4 7 0 1 5 6 8 9
12.742-05[3]>3 4 5 7 8 0 6 1 2 9
13.049-26[3]>0 3 5 6 8 2 4 1 7 9
14.507-49[2]>1 2 3 8 9 0 5 7 4 6
15.677-53[0]>0 4 6 7 2 3 5 8 1 9
16.363-40[2]>0 1 2 3 4 6 7 9 5 8
17.094-89[3]>3 5 6 8 9 1 4 7 0 2
18.148-06[3]>0 2 3 4 5 6 7 8 1 9
19.825-07[5]>5 6 7 8 9 0 1 3 4 2
20.630-62[9]>0 7 9 1 2 3 4 6 8 5
21.xxx-xx[?]>0 3 4 6 2 5 8 9 1 7

จากทั้งหมด 4 สูตร
0=100%(4) 3=100%(4) 4=100%(4) 6=100%(4) 2=75%(3)
5=75%(3) 8=75%(3) 9=75%(3) 1=50%(2) 7=50%(2)

แต้มบน21.704-57[1]>1 4 8 2 5 6 7 0 3 9
2.351-74[9]>3 4 8 9 0 2 5 7 1 6
3.537-79[5]>4 5 7 0 1 3 6 8 9 2
4.864-90[8]>2 4 8 9 6 7 0 1 3 5
5.237-34[2]>1 2 8 9 3 5 7 4 6 0
6.151-92[7]>1 4 7 9 2 3 5 6 0 8
7.704-70[1]>0 1 2 4 5 7 3 6 8 9
8.260-38[8]>1 5 6 8 9 0 7 2 3 4
9.466-30[6]>1 4 6 9 0 3 2 5 7 8
10.421-38[7]>2 3 7 9 0 1 5 6 8 4
11.881-65[7]>1 4 6 7 2 3 5 8 9 0
12.742-05[3]>0 3 1 2 4 5 7 9 6 8
13.049-26[3]>3 5 7 0 1 8 9 2 4 6
14.507-49[2]>2 3 7 8 9 1 0 5 6 4
15.677-53[0]>0 3 8 1 2 4 5 6 7 9
16.363-40[2]>2 5 8 0 1 4 7 3 6 9
17.094-89[3]>0 3 6 8 2 4 5 9 1 7
18.148-06[3]>3 6 0 1 2 5 7 8 4 9
19.825-07[5]>2 5 6 0 1 4 7 9 3 8
20.630-62[9]>2 7 0 1 3 4 8 9 5 6
21.xxx-xx[?]>1 2 4 8 5 6 9 3 7 0

จากทั้งหมด 10 สูตร
1=100%(10) 2=100%(10) 4=100%(10) 8=100%(10) 5=90%(9)
6=90%(9) 9=90%(9) 3=80%(8) 7=80%(8) 0=70%(7)

สูตรแต้มบน1    03462
สูตรแต้มบน2    12485
ชนเด่น            24


แต้มสิบหน่วยบน1

1.704-57[4]>2 3 4 8 0 1 5 6 7 9
2.351-74[6]>0 3 4 5 6 8 2 1 7 9
3.537-79[0]>0 1 2 4 6 5 7 8 9 3
4.864-90[0]>0 3 7 8 9 2 4 5 6 1
5.237-34[0]>0 1 3 4 6 2 5 7 9 8
6.151-92[6]>1 4 6 7 0 2 5 8 9 3
7.704-70[4]>3 4 6 7 9 1 2 8 0 5
8.260-38[6]>0 4 5 6 7 8 9 1 2 3
9.466-30[2]>2 3 4 6 7 0 1 5 9 8
10.421-38[3]>0 3 4 8 9 2 5 7 1 6
11.881-65[9]>0 1 2 3 4 8 9 5 6 7
12.742-05[6]>1 4 5 6 8 3 7 9 0 2
13.049-26[3]>3 4 5 6 7 0 2 8 1 9
14.507-49[7]>3 4 7 9 0 1 2 5 6 8
15.677-53[4]>0 1 3 4 5 7 9 2 6 8
16.363-40[9]>2 3 8 9 0 1 4 5 7 6
17.094-89[3]>0 3 6 7 8 2 4 5 9 1
18.148-06[2]>2 6 7 8 9 0 3 5 1 4
19.825-07[7]>2 3 6 7 9 4 5 8 0 1
20.630-62[3]>3 5 6 8 0 1 2 4 7 9
21.xxx-xx[?]>0 2 6 7 1 3 4 5 8 9

จากทั้งหมด 7 สูตร
0=100%(7) 2=100%(7) 6=100%(7) 7=100%(7) 1=85.71%(6)
3=85.71%(6) 4=85.71%(6) 5=85.71%(6) 8=85.71%(6) 9=71.43%(5)

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2015, 17:27:38น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #3 17 ตุลาคม 2015, 15:12:38น.
|"@
เรียนสมาชิกทุกท่าน kma  ได้วางเลขหลักพร้อมสรุปและฟันธงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่สมาชิกชาวดอทเนทที่จะนำไปใช้ขอให้พิจารณาให้ดีถูกผิดแล้วแต่อะไรดีนะก็  ok  เนาะโชคดีทุกท่านจร้า
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ตุลาคม 2015, 11:18:25น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #4 17 ตุลาคม 2015, 15:12:49น.
 |"@สรุป
ร้อย     1856 
สิบ         0135
หน่วย         1469

804  809  814  819  801  806  816
504  509  514  519  501  506  516

ชุดเดียว  814  นำทางรวย ไปหาซื้อล็อตกันได้แล้ว  29ล่างชุดเดียว
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2015, 22:12:12น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #5 17 ตุลาคม 2015, 15:12:58น.
 |"@
ล่าง1


1.704-57>4792 Fd |
2.351-74>1469 Fd |
3.537-79>2570 Td |
4.864-90>5803 Fd |
5.237-34>8136 Td |
6.151-92>1469 Td |
7.704-70>4792 Td |
8.260-38>3681 TFd|
9.466-30>0358 TFd|
10.421-38>5803 TFd|
11.881-65>6914 Td |
12.742-05>5803 TFd|
13.049-26>2570 Td |
14.507-49>1469 TFd|
15.677-53>0358 TFd|
16.363-40>2570 Fd |
17.094-89>1469 Fd |
18.148-06>8136 Fd |
19.825-07>5803 Td |
20.630-62>9247 Fd |
21.xxx-xx>4792    |


ล่าง2

1.704-57>8135 Td |
2.351-74>2579 Td |
3.537-79>4791 TFd|
4.864-90>4791 Td |
5.237-34>3680 Td |
6.151-92>9246 TFd|
7.704-70>2579 Td |
8.260-38>8135 TFd|
9.466-30>6913 Td |
10.421-38>3680 TFd|
11.881-65>9246 Td |
12.742-05>5802 TFd|
13.049-26>2579 Td |
14.507-49>7024 Td |
15.677-53>8135 TFd|
16.363-40>5802 Fd |
17.094-89>6913 Fd |
18.148-06>5802 Td |
19.825-07>5802 Td |
20.630-62>7024 Fd |
21.xxx-xx>6913    |


ล่าง1 เด่น     4792
ล่าง2 เด่น     6913  ชนเด่น   9   คู่เดน  46  41  43  76  71  73  21  26  23

ถ้า 9 มาเดี๋ยวจับคู่ให้แต่ขอบอกเลข9ตัวนี้กอดไว้ให้แน่นๆนะที่หลักอะไรใจร่มๆไว้ก่อนนะเพราะตอนนี้กำลังเฟ้นข้อมูลเพื่อให้สมาชิกทุกท่านที่เข้าชมได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดและที่สำคัญต้องถูกหวยด้วยละ

ตอกย้ำล่าง


1.704-57>5 0 7 1 3 4 6 8 2 9
2.351-74>0 7 9 1 3 4 5 6 8 2
3.537-79>5 6 9 0 1 2 7 8 4 3
4.864-90>0 3 8 1 2 5 6 7 9 4
5.237-34>6 3 4 5 1 2 7 8 9 0
6.151-92>6 7 9 0 1 2 3 4 5 8
7.704-70>3 7 1 5 6 8 9 2 4 0
8.260-38>0 1 2 4 8 7 3 5 9 6
9.466-30>4 0 2 5 6 7 8 9 1 3
10.421-38>7 8 0 1 3 2 9 4 5 6
11.881-65>5 6 0 1 2 3 7 9 4 8
12.742-05>2 9 0 1 4 5 6 7 3 8
13.049-26>1 2 4 6 3 8 9 0 7 5
14.507-49>1 5 9 0 3 6 8 2 4 7
15.677-53>3 5 9 0 1 2 4 8 7 6
16.363-40>4 6 5 8 0 7 2 3 1 9
17.094-89>1 9 0 8 5 2 3 6 7 4
18.148-06>2 0 9 1 5 7 3 4 6 8
19.825-07>0 2 9 3 6 7 8 1 4 5
20.630-62>6 3 4 8 0 2 5 1 7 9
21.xxx-xx>1 3 9 0 2 4 5 6 7 8

ล่างงวดนี้  1-3-9  ต้องมาให้เห็น 1 ตัวแน่นอน นั่งยัน  นอนยัน  และ ยืนยัน

ลองดูอีกสัก1สูตรเดินมา38งวดแล้วจะเดินต่อไหมอันนี้ต้องลอง
1.866-95>1290 Td |
2.406-26>4523 Td |
3.297-52>2301 Fd |
4.523-20>3412 Td |
5.198-18>3412 Td |
6.920-95>8967 Td |
7.477-39>2301 Td |
8.728-45>6745 TFd|
9.391-82>9078 Td |
10.842-91>3412 Fd |
11.763-22>3412 TFd|
12.269-35>5634 TFd|
13.615-44>5634 TFd|
14.409-94>4523 Fd |
15.608-44>3412 TFd|
16.804-25>1290 Td |
17.449-11>2301 TFd|
18.354-90>1290 TFd|
19.704-57>7856 TFd|
20.351-74>8967 Td |
21.537-79>1290 Fd |
22.864-90>1290 TFd|
23.237-34>5634 TFd|
24.151-92>2301 Fd |
25.704-70>8967 Td |
26.260-38>2301 Td |
27.466-30>3412 Td |
28.421-38>0189 Fd |
29.881-65>4523 Fd |
30.742-05>5634 Fd |
31.049-26>6745 Fd |
32.507-49>1290 Fd |
33.677-53>4523 TFd|
34.363-40>3412 Td |
35.094-89>0189 TFd|
36.148-06>7856 Fd |
37.825-07>6745 Fd |
38.630-62>7856 Td |
39.xxx-xx>0189    |

แต้มล่าง
1.704-57[2]>0 1 2 3 6 9 4 7 8 5
2.351-74[1]>0 1 3 4 8 2 6 7 9 5
3.537-79[6]>0 6 1 3 4 5 7 9 2 8
4.864-90[9]>1 3 4 5 9 0 2 6 8 7
5.237-34[7]>3 5 7 8 0 2 4 6 1 9
6.151-92[1]>1 4 6 2 5 7 8 0 3 9
7.704-70[7]>0 4 7 1 2 5 8 3 6 9
8.260-38[1]>1 4 6 0 5 7 8 9 2 3
9.466-30[3]>3 6 9 0 2 4 5 7 1 8
10.421-38[1]>1 6 7 8 0 5 9 2 3 4
11.881-65[1]>0 1 4 7 2 5 6 3 9 8
12.742-05[5]>5 7 0 1 2 4 6 8 9 3
13.049-26[8]>0 5 7 8 1 3 9 2 6 4
14.507-49[3]>0 2 3 9 1 4 5 8 6 7
15.677-53[8]>3 4 6 8 1 2 5 9 7 0
16.363-40[4]>3 4 6 7 9 2 8 1 5 0
17.094-89[7]>1 2 4 6 7 8 9 0 3 5
18.148-06[6]>0 1 6 2 5 8 9 3 4 7
19.825-07[7]>0 4 7 1 3 8 9 2 5 6
20.630-62[8]>1 3 4 8 0 2 6 7 9 5
21.xxx-xx[?]>0 1 4 8 5 6 7 9 3 2

จากทั้งหมด 9 สูตร
0=100%(9) 1=100%(9) 4=100%(9) 8=100%(9) 5=88.89%(8)
6=88.89%(8) 7=88.89%(8) 9=88.89%(8) 3=77.78%(7) 2=55.56%(5)

แต้มล่าง2

1.351-74[1]>45678123 *  |678013 *  |
2.537-79[6]>23456901 *  |678013 *  |
3.864-90[9]>56789234 *  |456891 *  |
4.237-34[7]>67890345 *  |678013 *  |
5.151-92[1]>89012567 *  |456891 *  |
6.704-70[7]>89012567 *  |678013 *  |
7.260-38[1]>01234789 *  |789124 *  |
8.466-30[3]>56789234 *  |890235 *  |
9.421-38[1]>01234789 *  |678013 *  |
10.881-65[1]>45678123 *  |012457 *  |
11.742-05[5]>67890345 *  |567902 *  |
12.049-26[8]>45678123 *  |678013 *  |
13.507-49[3]>01234789 *  |123568 *  |
14.677-53[8]>01234789 *  |456891 *  |
15.363-40[4]>67890345 *  |234679 *  |
16.094-89[7]>45678123 *  |234679 *  |
17.148-06[6]>78901456 *  |234679 *  |
18.825-07[7]>23456901    |234679 *  |
19.630-62[8]>67890345 *  |345780 *  |
20.xxx-xx[?]>45678123    |901346    |

จากทั้งหมด 2 สูตร
1=100%(2) 3=100%(2) 4=100%(2) 6=100%(2) 0=50%(1)
2=50%(1) 5=50%(1) 7=50%(1) 8=50%(1) 9=50%(1)

เด่น1346 ชนแต้มเด่น  14

ล่าง


1.704-57>7 3 5 1 4 0 2 8 9 6
2.351-74>4 7 0 1 3 6 5 8 9 2
3.537-79>7 1 9 0 8 5 2 4 6 3
4.864-90>0 3 7 8 9 1 2 4 6 5
5.237-34>4 5 0 3 6 2 7 1 8 9
6.151-92>2 9 1 5 6 7 8 0 3 4
7.704-70>7 0 8 3 4 1 6 9 2 5
8.260-38>1 3 8 4 7 0 2 6 5 9
9.466-30>3 0 1 4 5 7 9 2 6 8
10.421-38>8 5 1 3 6 0 2 7 4 9
11.881-65>5 6 7 0 1 2 9 3 4 8
12.742-05>5 0 7 8 9 1 4 2 3 6
13.049-26>6 2 3 9 4 0 7 8 1 5
14.507-49>9 0 4 2 3 1 5 6 7 8
15.677-53>3 5 6 9 7 1 4 8 0 2
16.363-40>0 4 8 6 7 9 1 3 2 5
17.094-89>9 8 2 5 0 1 6 7 3 4
18.148-06>0 2 4 6 5 1 7 8 3 9
19.825-07>0 7 2 3 4 6 9 1 5 8
20.630-62>2 6 8 1 3 5 0 4 9 7
21.xxx-xx>5 9 1 2 8 3 6 7 0 4

จากทั้งหมด 18 สูตร
5=50%(9) 9=50%(9) 1=44.44%(8) 2=44.44%(8) 8=38.89%(7)
3=33.33%(6) 6=33.33%(6) 7=33.33%(6) 0=27.78%(5) 4=27.78%(5)
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ตุลาคม 2015, 21:10:55น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #6 17 ตุลาคม 2015, 15:13:09น.
 |"@

สิบล่าง

9.466-30>0136 Td |
10.421-38>7803 Td |
11.881-65>3469 Td |
12.742-05>0136 Td |
13.049-26>9025 Td |
14.507-49>8914 Td |
15.677-53>9025 Td |
16.363-40>3469 Td |
17.094-89>8914 Td |
18.148-06>4570 Td |
19.825-07>0136 Td |
20.630-62>3469 Td |
21.xxx-xx>6792    |

สิบล่าง1.704-57>5 6 8 0 4 9 1 2 7 3
2.351-74>7 8 1 3 4 6 0 2 9 5
3.537-79>7 0 8 1 6 9 2 3 5 4
4.864-90>9 3 2 0 1 4 6 7 8 5
5.237-34>3 2 0 4 7 9 8 1 5 6
6.151-92>9 5 6 7 8 0 2 4 1 3
7.704-70>7 6 5 1 9 2 3 0 8 4
8.260-38>3 5 9 1 2 4 6 0 7 8
9.466-30>3 4 2 6 1 0 7 8 9 5
10.421-38>3 2 5 0 7 1 4 8 9 6
11.881-65>6 0 8 9 2 4 7 3 5 1
12.742-05>0 1 8 2 4 6 3 9 5 7
13.049-26>2 0 1 6 8 9 3 5 4 7
14.507-49>4 3 8 5 0 1 2 6 7 9
15.677-53>5 0 4 6 9 2 3 1 8 7
16.363-40>4 3 0 2 1 6 8 5 7 9
17.094-89>8 6 4 0 5 7 9 1 2 3
18.148-06>0 7 6 1 8 4 5 9 2 3
19.825-07>0 9 1 6 3 2 4 8 5 7
20.630-62>6 5 8 9 4 2 0 3 7 1
21.xxx-xx>2 9 0 1 3 6 7 8 4 5หน่วยล่าง

567  ออก  05
567         26
789         49
123         53
890         40
890         89
456         06
678         07
234         62
567         รอผล หลักหน่วยระยะสั้นใช้ระวังหน่อยนะ ชุดใหญ่ลงพรุ่งนี้ 

หน่วยล่างหรือดับหน่วยล่าง175งวด


1.704-57>2 5 4 9 0 6 1 3 8 7
2.351-74>0 1 3 2 5 6 7 8 9 4
3.537-79>0 8 7 1 4 5 3 2 6 9
4.864-90>6 4 5 8 1 2 3 7 9 0
5.237-34>5 3 9 0 6 1 2 8 7 4
6.151-92>7 4 0 3 8 9 5 1 6 2
7.704-70>9 3 4 6 7 1 2 8 0 5
8.260-38>2 3 9 5 4 1 6 7 0 8
9.466-30>7 4 6 8 1 2 3 5 9 0
10.421-38>6 3 1 9 4 5 0 2 7 8
11.881-65>9 7 1 4 0 3 6 2 5 8
12.742-05>4 3 1 9 0 8 2 7 5 6
13.049-26>2 5 8 1 0 4 7 3 9 6
14.507-49>8 6 1 2 5 7 3 4 0 9
15.677-53>8 7 0 6 2 5 1 4 3 9
16.363-40>4 6 5 8 1 7 9 0 2 3
17.094-89>4 0 1 7 2 8 3 5 6 9
18.148-06>0 2 3 4 5 7 8 9 1 6
19.825-07>9 8 1 4 5 6 2 3 0 7
20.630-62>3 5 0 7 4 6 8 1 9 2
21.xxx-xx>6 0 2 3 7 1 5 8 4 9

สิบหน่วยล่างวางให้ครบแล้วนะพอจะรู้หรือยังว่าชุดเดียวคืออะไร
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2015, 18:19:28น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #7 17 ตุลาคม 2015, 15:13:20น.
 |"@คิดว่าไม่มีใครสนใจครบล่าง


1.704-57>678012345 TFd|890134567 TFd|
2.351-74>234678901 TFd|678912345 TFd|
3.537-79>345789012 TFd|012356789 TFd|
4.864-90>456890123 TFd|901245678 TFd|
5.237-34>345789012 TFd|234578901 TFd|
6.151-92>456890123 TFd|123467890 TFd|
7.704-70>345789012 TFd|456790123 TFd|
8.260-38>345789012 TFd|567801234 TFd|
9.466-30>234678901 TFd|345689012 TFd|
10.421-38>456890123 TFd|234578901 TFd|
11.881-65>456890123 TFd|678912345 TFd|
12.742-05>456890123 TFd|789023456 TFd|
13.049-26>567901234 TFd|901245678 TFd|
14.507-49>234678901 TFd|345689012 TFd|
15.677-53>890234567 TFd|678912345 TFd|
16.363-40>345789012 TFd|789023456 TFd|
17.094-89>890234567 TFd|890134567 TFd|
18.148-06>567901234 TFd|456790123 TFd|
19.825-07>678012345 TFd|234578901 TFd|
20.630-62>678012345 TFd|789023456 TFd|
21.xxx-xx>345789012    |678912345    |

จากทั้งหมด 2 สูตร
1=100%(2) 2=100%(2) 3=100%(2) 4=100%(2) 5=100%(2)
7=100%(2) 8=100%(2) 9=100%(2) 0=50%(1) 6=50%(1)
ขาด  06
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2015, 15:11:56น. โดย kma

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #8 17 ตุลาคม 2015, 15:14:40น.
เปิดบ้านไว้แล้วค่อยมาลงข้อมูล

สรุปล่าง

สิบล่าง     24579
หน่วย       4579
จัดชุด    24  25  27  29
           94  95  97  99


ฟันธง   29  ชุดเดียว

กัน  59  อีกชุดเพราะแต้มล่าง  4
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2015, 09:14:53น. โดย kma

 • พลังน้ำใจ: 3387
ตอบกลับ #9 17 ตุลาคม 2015, 15:40:13น.
  +|p rc: rc: rc: y|o
หลักสิบ-หน่วยล่าง สุดยอดมากครับ

az ออฟไลน์
 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 896
ตอบกลับ #10 17 ตุลาคม 2015, 15:47:42น.
 y|o

MVP ออฟไลน์
 • พลังน้ำใจ: 242
ตอบกลับ #11 17 ตุลาคม 2015, 16:18:00น.
 s#y s#y s#y ยอดเยี่ยมมากครับ

 • พลังน้ำใจ: 910
ตอบกลับ #12 17 ตุลาคม 2015, 16:20:42น.
 p]| s#y et"' |"@ +|p +|p +|p +|p <t,12>ขอตามด้วยคนค่ะ สุดยอดมาก ทั้งบนทั้งล่าง.  โดยเฉพาะล่าง. ถืกใจข่อยหลาย

 • พลังน้ำใจ: 67
ตอบกลับ #13 17 ตุลาคม 2015, 19:29:01น.
ขอแบบ สิบหน่วยบน สูตร 12345 ชนแล้วต้องมานะ

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59395
ตอบกลับ #14 17 ตุลาคม 2015, 19:58:24น.
ขอขอบคุณ  อาจารย์kma     จากทีมงานอภิโชคดอตเน็ท

ท่านมีน้ำใจมหาศาล แบ่งปันแก่เพื่อนสมาชิกบ้าน.net มีโชคดี ร่ำรวยเงิน 

<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59395
ตอบกลับ #15 17 ตุลาคม 2015, 19:58:45น.
กฎระเบียบข้อบังคับของเว็บ apichoke.net

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของทางเว็บเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ของทางเว็บ และข้อบังคับ พรบ.คอมพิวเตอร์

1.  ห้ามมิให้สมาชิกใช้คำพูดจาหยาบคาย หรือทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือถ้อยคำดูหมิ่นบุคคลอื่น
2.  ห้ามมิให้สมาชิกโพสต์ภาพโป๊ลามก หรือภาพอันไม่ควรเผยแพร่ในทางสาธารณะ
3.  ห้ามโพสต์ตัวเลขหรือข้อความเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย เช่น หวยธกส. ออมสิน หวยหุ้นหรืออื่นๆ
4.  ห้ามโพสต์ข้อความ หรือโฆษณาด้วยวิธีใดก็ตาม เพื่อชักชวน เพื่อเรียกเก็บเงินสมาชิก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใด ก่อนได้รับอนุญาต

5.  ห้ามวางลิงค์เว็บหวยหรือ ชื่อเว็บอื่นใด วางอีเมล วางเบอร์โทรศัพท์
วางข้อความเพื่อติดต่อใน Face Book ในline ในSkipe ในU-Tube วางลิงค์และ/
หรือข้อความอื่นใดก็ตาม ด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นวาง เพื่อชักชวน
เพื่อติดต่อผลประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์อื่นใดก็ตาม ก่อนได้รับอนุญาต6.  ห้ามประกาศในกระทู้ว่าจะให้เลขทางข้อความส่วนตัว(pm)โดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวง พูดโอ้อวดเกินจริงอันอาจทำให้สมาชิกหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจนได้รับความเสียหาย
7. ห้ามทำการชักชวนสมาชิกให้ไปเว็บอื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆก็ตาม

การลงโทษผู้ละเมิด
1.  ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือน
2.  ลงโทษโดยล็อคหรือลบกระทู้
3.  ลงโทษโดยการแบนชั่วคราว
4.  ลงโทษโดยการแบนถาวร
5.  ลงโทษโดยการดำเนินคคดีตามกฎหมาย
     (กรณีความผิดร้ายแรง)

การลงโทษในข้อใดข้อหนึ่งขึ้นอยู่กับโทษหนักเบา
ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องเลือกข้อ 1 ก่อน

จึงแจ้งเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Webmaster
16 มิ.ย.51
แก้ไขเพิ่มเติม
27 ม.ค.56The rules and regulations on the web apichoke.net.
      To the activities of the Board as to the order. Members are asked to abide by the rules and regulations of the web and computer law.

1. Prohibit members use coarse language, Words cause others blasted. Or words downplay others.
2. Prohibited pornographic Forum Member posted. The image should not be released publicly.
3. Prohibited posted a message about illegal gambling such as Omsin lottery, TKS lottery, or any other illegal gambling.
4. Do not post or advertise in any way. To Persuade, charge members or for any personal gain prior permission.
5. Do not put a lottery web link, email or phone numbers or a link of any other site. by the self or to others. To Persuade, contact their benefits or any other benefits prior permission.
6. No declare to give the tip in private messages (pm) is strictly prohibited. This is to prevent fraud. Exaggerated melodrama that may make members believe that the victim had been damaged.
7. Do not invite forum member to the other Web for any hope of personal gain.

Any person transgress will be Punish by
1. Punished by admonition.
2. Punished by locking or Delete the posting.
4. Punished by a temporary ban
5. Punished by a permanent ban.
6. Punished by Legal proceedings to the law.
      (A serious offense).                ตามมาตรฐานการปักหมุด
มาตรฐานในการปักหมุดเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติ
                สำหรับท่านอาจารย์ให้เลขถูก
                บ้าน apichoke.net1. เลขสองตัวบน-ล่าง ต้องให้ไม่เกิน 20 ชุดตรง 
 
33 - 34 - 35 - 36 - 37
43 - 44 - 45 - 46 - 47
53 - 54 - 55 - 56 - 57
63 - 64 - 65 - 66 - 67 
(รวม 20 ชุด)

1.1 ถ้ากลับตัวด้วยต้องลงเลขไว้ไม่เกิน 10 ชุด
83 - 84 - 85 - 86 - 87
93 - 94 - 95 - 96 - 97
(รวม 10 ชุด)

2. เลขสามตัวบน ให้ไม่เกิน 30 ชุดตรง สำหรับกรณีนี้อาจยืดหยุ่นได้ไม่เกิน 6 ชุด(รวม 36 ชุด)


2.1 กรณีเลขถูกสลับหลักรสน.ให้ได้ไม่เกิน 25 ชุด

ตัวอย่างเลขให้ตรงแต่ไปเข้าสลับหลักรสน. 25 ชุด

103-104-105-106-107
183-184-185-186-187
193-194-195-196-197
803-804-805-806-807
883-884-885-886-887
(รวม 25 ชุด)
เลขออก 178*78

3. เลขปักหลัก ต้องไม่เกินหลักละ 4 ตัว
    หลักร้อย     1-2-3-4
    หลักสิบ      1-2-3-4
    หลักหน่วย   5-6-7-8


              ออก 227*27*

3.1 กรณีถูก 2 หลัก ต้องเป็นหลักสิบ กับหลักหน่วยเท่านั้น

     ตัวอย่างเรียกว่าถูก 2 หลัก
      หลักร้อย     1-3-4-5
     หลักสิบ       1-2-3-4
     หลักหน่วย   5-6-7-8


เลขออก 227* 27กฏเกณฑ์ที่ทุกๆท่านควรรับทราบ  

1. เลขที่ลงไว้หลังหวยออกห้ามแก้ไขโดยเด็ดขาด ถ้ามีการแก้ไขถือว่าเป็นโมฆะ  ไม่ต้องปักหมุด เว้นแต่มีหลักฐานอ้างอิงในกระทู้ยืนยันว่าถูกจริง
2. ใคร่ขอความร่วมมือ ผู้ใดให้เลขถูกควรกดอ้างถึง แล้วโพสต์ไว้ท้ายกระทู้พร้อมทั้งเน้นตัวสี หรือตัวใหญ่ เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่ปักหมุดมองเห็นได้ง่าย
3. ในกรณีผู้ให้เลขถูกโดยมิใช่เจ้าของกระทู้ ต้องเป็นผู้อยู่และแชร์ข้อมูลร่วมกับท่านเจ้าของกระทู้เป็น   ประจำเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิตามมาตรฐานการปักหมุดข้อ1.-2.-3dararat
Webmaster
19/03/56

เรียนสมาชิกทุกท่านโปรดทราบ
หากมีอาจารย์หรือนักคำนวณท่านใด ได้โพสท์ในกระทู้ใดหรือส่งข้อความให้ทางPMแก่สมาชิก  ดังนี้
1) เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับตัวเลขเด็ดตามที่ได้กล่าวอ้าง
2) แจกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้ติดต่อกลับ
3) วางลิ้งค์เวปหวย แทงหวย หรือการพนันทุกรูปแบบ

ขอความกรุณาสมาชิกโปรดแจ้งให้ทางทีมงานทราบทันที โดยการCopyกระทู้นั้นแล้วส่งมาให้ผู้ดูแลบอร์ดหรือทีมงานทางข้อความส่วนตัวหรือPMได้ตลอด24ช.ม.ครับ

          ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
                       MT14 
                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการบอร์ด    <a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59395
ตอบกลับ #16 17 ตุลาคม 2015, 19:59:06น.
สิ่งหนึ่ง ที่เราตอบแทนน้ำใจของอาจารย์ ท่านผู้ให้ทุกข้อมูลอันมีค่า

คือ
กดมอบพลังน้ำใจ และคำขอบคุณ

ทีมงานอยากให้สมาชิกทุกท่าน กดพลังน้ำใจ โพสท์กระทู้ ทักทาย ให้กำลังใจ ขอบคุณ

อาจารย์ท่านผู้ให้ ที่มีใจมหาศาลแบ่งปัน ให้ท่านได้ร่ำรวยมีเงิน ปลดหนี้ มีความสุข $|8 ty: ty: $|8

" ขอบคุณทุกท่านครับ "<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

รองผู้อำนวยการบอร์ด *
 • พลังน้ำใจ: 59395
ตอบกลับ #17 17 ตุลาคม 2015, 19:59:57น.
|"@ |"@ |"@ |"@ |"@ |"@
ยังมีอีกที่ไม่ได้โพสรอว่างๆจะลง


สรุปล่าง

22 26  76
67  77  40
44  62  04


ฟันธงล่าง 2ชุด   22   และ  62

           
สวัสดีครับ
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง
และขอปักหมุด เพื่อยกย่อง

อาจารย์kma

ที่ให้เลขถูกแห่งบ้านดอทเน็ต เข้าเลขชุด 2ตัวล่าง  คือ 62 ตัวตรง


     

                 

จาก  .. ทีมงาน 
                     

!|p !|p
<a href="http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf" target="_blank" class="new_win">http://www.swfcabin.com/swf-files/1397913835.swf</a>

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #18 17 ตุลาคม 2015, 20:22:41น.
ขอแบบ สิบหน่วยบน สูตร 12345 ชนแล้วต้องมานะ

รอก่อนนะขอเวลานิด |nb |nb

 • พลังน้ำใจ: 17503
ตอบกลับ #19 17 ตุลาคม 2015, 20:58:55น.
 S|d' y|o y|o มารอฟันธงล่างค่ะ อาจารย์ y|o y|o +|p

 • พลังน้ำใจ: 1186
ตอบกลับ #20 17 ตุลาคม 2015, 23:54:25น.
ขอแบบ สิบหน่วยบน สูตร 12345 ชนแล้วต้องมานะ

รอก่อนนะขอเวลานิด |nb |nb

 b|c b|c.................................ขอขอบคุณมากค่ะ อจ ที่แบ่งปัน งวดนี้ รอด้วย น่ะค่ะ

 +|p.................................. le:

ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ *
 • พลังน้ำใจ: 113977
ตอบกลับ #21 18 ตุลาคม 2015, 05:32:57น. <t,3>
E|i ✿ ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน ✿  E|i
✿ จงฝากชีวิตไว้กับ “สติและปัญญา”  อย่าฝากไว้กับ “โชคชะตา ที่มองไม่เห็น” ✿ 

kma ออฟไลน์
สมาชิกระดับอาจารย์ C5 *
 • พลังน้ำใจ: 7407
ตอบกลับ #22 18 ตุลาคม 2015, 06:16:43น.
 y|i y|i
S|d' y|o y|o มารอฟันธงล่างค่ะ อาจารย์ y|o y|o +|p

ได้เห็นแน่นอน

 • พลังน้ำใจ: 25227
ตอบกลับ #23 18 ตุลาคม 2015, 06:22:00น.
 $|8 c|a +|p m|y l#o lo# y|o

ผู้ช่วย Webmaster *
 • พลังน้ำใจ: 193134
ตอบกลับ #24 18 ตุลาคม 2015, 07:35:06น.


 h|#   \/O \/O
 

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 4725
ตอบกลับ #25 18 ตุลาคม 2015, 08:15:38น.
 s#y s#y s#y |"@ |"@ |"@

 • พลังน้ำใจ: 910
ตอบกลับ #26 18 ตุลาคม 2015, 10:11:11น.
 S|d' et"' +|p +|p +|p +|p +|p +|pมาให้กะลังใจอาจารย์ค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 • พลังน้ำใจ: 22378
ตอบกลับ #27 18 ตุลาคม 2015, 11:25:19น.
 $|8 +|p rc: rc:

 • พลังน้ำใจ: 910
ตอบกลับ #28 18 ตุลาคม 2015, 11:55:15น.
 <t,7> |ri +|pไม่ได้มาเร่งนะคะ.   แต่  มารอ

 • อีเมล์
 • พลังน้ำใจ: 216
ตอบกลับ #29 18 ตุลาคม 2015, 12:53:14น.
 hp: hp: hp: hp: cl;: s;l

 

เว็บไซต์ในเครือข่ายอภิโชค : apichokeonlin.com | apichoke.net | apichoke.biz | apichoke.me | apichoke.org | apichoke.info
"ศาสตร์ของการคำนวณหวย สถิติหวยความน่าจะเป็น บนเว็บนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน-นักคำนวณ และบุคคลทั่วไปตลอดจนเลขจากไสยศาสตร์ต่างๆ การที่ใครจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกหวย รวยด้วยหวย ก็เป็นเพียงแต่ การเสี่ยงโชค เสี่ยงดวง เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และไม่ควรงมงาย หากต้องการเสี่ยงโชค ซื้อหวย เล่นหวย ก็ขอให้ เสี่ยงโชคแต่พอเพียงตามกำลังของตนเอง อย่าซื้อเกินกำลังอาจทำให้เดือนร้อนได้"
คำเตือน : อย่าหลงเชื่อหากมีผู้อ้างตนเป็นอาจารย์ดังสามารถให้หวยถูก100%หรือให้ถูกทุกงวดแน่นอน หรืออวดอ้างว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กองสลาก แล้วเรียกเก็บเงินจากท่าน
ข้อมูลในเว็บนี้ใช้ประกอบเสี่ยงโชคสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนหวยที่ผิดกฏหมาย